Skip to main content

Tercera reunió de la Xarxa d’unitats d’anàlisi i avaluació de les administracions catalanes

El 25 de novembre de 2009 es celebra la tercera reunió de la Xarxa d’unitats d’anàlisi i avaluació de les administracions catalanes, que va iniciar les seves activitats el mes d’abril de 2009, a proposta d’Ivàlua.

La Xarxa reuneix actualment 33 organismes i unitats d’anàlisi i avaluació de diferents administracions, entre les quals s’inclouen 14 Departaments del Govern de la Generalitat, 10 ajuntaments catalans, les quatre Diputacions provincials i organismes ja consolidats d’avaluació, com l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agència per a l’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) i el Programa de reforma del sistema d’avaluació de l’educació no universitària. L’objectiu de la Xarxa és impulsar un espai de relació i d’intercanvi d’experiències d’avaluació ja existents al sector públic català, la detecció de necessitats i oportunitats per al desenvolupament de l’avaluació i la posta en marxa d’iniciatives i projectes conjunts, protagonitzats per les pròpies administracions catalanes, que serveixin aquesta finalitat. A partir de gener de 2010 la Xarxa comptarà amb un espai de treball col·laboratiu virtual, en el marc del portal de recursos per a l’avaluació que impulsa Ivàlua, el qual permetrà ampliar la composició actual de la Xarxa i establir relacions més fluïdes i un intercanvi d’informació permanent entre els seus membres.