Vés al contingut

El Govern crea la Comissió Interdepartamental d'Avaluació de Polítiques Públiques (CIAVA) per coordinar l’avaluació a la Generalitat i el seu sector públic, amb participació d’Ivàlua

El Govern va aprovar el 12 de novembre la creació de la Comissió Interdepartamental d’Avaluació de Polítiques Públiques (CIAVA) amb l’objectiu d’impulsar i coordinar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit del sector públic de la Generalitat, per tal d’institucionalitzar-la de manera efectiva i garantir que quedi integrada dins els processos de decisió de l’Administració.

La CIAVA, que s’adscriu al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, estarà presidida pel secretari d’Economia i en formaran part tots els secretaris generals dels departaments, la secretària d’Administració i Funció Pública, la interventora general i els directors generals de Pressupostos, de Coordinació Interdepartamental, d’Administració Digital, de Transparència i Dades Obertes, de l’Escola d’Administració Pública i el director de l’Institut Català d’Avaluació i Polítiques Públiques (Ivàlua). Es reunirà un mínim de quatre vegades a l’any i podrà convidar a participar persones expertes en les matèries específiques que siguin motiu de les diferents avaluacions que s’hagin de tractar en cada sessió.

Les seves funcions seran la de coordinar la planificació d’actuacions d’avaluació de tots els departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya; elevar al Govern el Pla pluriennal d’avaluacions, fer-ne el seguiment i emetre una valoració del seu grau d’execució; aprovar instruments corporatius transversals tendents a impulsar bones pràctiques dins l’Administració o fer recomanacions en relació amb l’avaluació de polítiques públiques; entre d’altres.

 

CIAVA