Vés al contingut

El Govern Basc inclou l’avaluació al Pla d’Innovació Pública

El  Govern Basc ha inclòs una línia de treball específica sobre l’impuls de la cultura i la pràctica de l’avaluació en el procés d’elaboració del Pla d’Innovació Pública (PIP).

El PIP té com a visió una Administració oberta i innovadora, amb un desenvolupament ple de l’e-administració i un funcionament més eficient –amb millors resultats i menors costos- dels serveis públics. Per a l’elaboració del Pla s’han creat 4 grups de treball transversals i 15 d’específics, un dels quals és el dedicat a l’avaluació de polítiques públiques.

Al grup de treball específic sobre avaluació participen persones del Govern Basc, de la Universitat del País Basc, el CIDEC i Ivàlua.  El treball del grup ha partit d’un inventari i un diagnòstic sobre la situació de l’avaluació de polítiques públiques al govern Basc. D’altra banda, amb el propòsit d’integrar la perspectiva de l’avaluació a la planificació estratègica del Govern, s’ha establert també el "Procedimiento para la elaboración, tramitación, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes y actuaciones significativas del Gobierno".

El resultat del procés ha de ser un Pla d’Implantació de l’Avaluació de Polítiques Públiques al Govern Basc, l’objectiu estratègic del qual ha de ser establir les bases necessàries i les condicions d’avaluabilitat adequades per integrarl’avaluació en cicle de programació, planificació i implantació de les polítiques del Govern Basc com una pràctica habitual.