dj., 07/07/2016 - 11:15

Avaluacions de les competències bàsiques del curs 2015-2016

Els alumnes de sisè de primària i de quart d’ESO han consolidat l’assoliment de les competències bàsiques en les dues avaluacions realitzades aquest curs. Així ho demostren els resultats de les proves que van dur a terme un total de 145.868 alumnes, el mes de maig els alumnes de sisè de primària i el mes de febrer els de quart d’ESO.  Els alumnes de sisè de primària assoleixen un 74,5 en llengua catalana, un 74,1 en llengua castellana, un 73,7 en llengua anglesa i un 77,9 en matemàtiques . Els alumnes de quart d’ESO s’han avaluat per primera vegada en l’àmbit cientificotecnològic, amb un 67,2. En la resta de competències de 4t d’ESO els resultats són de 76,9 en llengua catalana, 76,5 en llengua castellana, 71 en llengua anglesa i 68,1 en matemàtiques.

Les proves permeten conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat en acabar les dues etapes educatives. Alhora, també permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles; a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria; i al Departament d'Ensenyament avaluar el funcionament del sistema educatiu.

Més informació >>

FONT: Departament d’Ensenyament