Pasar al contenido principal

Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal

La Renda Bàsica Universal (RBU) és una prestació monetària de quantia suficient que es paga al conjunt de la ciutadania d’un territori de manera totalment universal, individual i incondicional. La justificació d’aquesta política es basa en nombroses raons de tipus normativofilosòfic, però en els últims anys pren centralitat com a solució innovadora en termes de política social per donar resposta a la creixent incapacitat dels estats per atendre la pobresa i les desigualtats a través dels mecanismes redistributius habituals i per abordar factors com l’atur, la precarietat laboral, la desigualtat de gènere, els malestars psicològics i l’estrès derivats de la inestabilitat econòmica.

L’interès i centralitat en l’agenda política d’aquesta proposta ha anat creixent de manera important en els últims vint anys i diversos països han implementat projectes pilots per estudiar-ne la viabilitat i els efectes. El 2021 la Generalitat de Catalunya crea l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal amb l’encàrrec de dissenyar i implementar un pla pilot experimental que permeti testar els efectes d’una RBU a Catalunya abans de valorar-ne el desplegament complet.

En aquest context, l’Oficina del Pla Pilot es posa en contacte amb Ivàlua per treballar en una proposta de disseny, implementació i avaluació del pla pilot. La proposta que s’aprova conté tres fases diferenciades: la fase de disseny del pla pilot, la fase d’implementació i la fase d’avaluació. Durant l'any 2022 s'ha dut a terme l'assessorament al disseny amb l'objectiu de que el pla pilot sigui avaluable. 

Validar que el disseny aporta valor afegit als coneixements empírics ja existents sobre garantia d'ingressos i efectes d'una RBU, en clau de pobresa, mercat laboral, salut, relacions de gènere, i ús i funcionament de serveis públics, entre altres.
Assegurar que el disseny permet testejar els efectes individuals, de llar i agregats d'una quantia bàsica i universal dins d'una comunitat concreta.
Assegurar que el pla pilot és avaluable; és a dir, que la metodologia utilitzada és robusta i permet analitzar de manera causal l’impacte de la transferència monetària sobre els diferents àmbits d’interès. 
Acompanyar l'Oficina del Pla Pilot per tal que es donin les condicions tècniques - de mostra, informació, etc. - per avaluar-ne l'impacte.
Pocs pilots o experiments avaluen l'efecte d'una RBU de quantia bàsica.
Pocs pilots o experiments avaluen els efectes agregats d'implementar una RBU en una comunitat concreta.
Pels països econòmicament desenvolupats, l'evidència és escassa en els àmbits de pobresa i desigualtat, relacions de gènere i intrallar, alguns aspectes de salut, i en inversió, estalvi i deute.
L'evidència és generalment escassa en els àmbits de l'autonomia, valors i actituds cap a la RBU i l'estat del benestar, canvis en l'ús dels serveis socials, salut i educació, canvis en el teixit associatiu i cooperatiu, participació política i conflictivitat social.
Els efectes d'una RBU en clau de participació laboral i salut exploren de manera limitada els efectes heterogenis per nivell d'ingressos.
Els efectes agregats en la participació en el mercat laboral, salut i consum son ambigus, així com també ho son els efectes en el nivell educatiu.
Avaluar l’impacte de la RBU mitjançant un doble pla pilot consistent en un experiment aleatoritzat controlat a nivell de domicili i un experiment sintètic a nivell de municipi.
Distribuir la mostra de 5.000 persones equilibradament entre tots dos plans pilot, incloent en cadascun d’ells 2.500 persones tractades i 2.500 al grup de control.
Assignar la RBU a nivell individual a tots els membres d'una llar.
Assignar la RBU a totes les persones empadronades a Catalunya independentment de la seva renda i patrimoni, incloent els infants nascuts en famílies beneficiades de la RBU durant el pla pilot.