Pasar al contenido principal

QFE 15 - Adaptacions i diversificacions curriculars com a formes d’atenció a la diversitat: què funciona?

L’objectiu d’aquest estudi és revisar allò que les avaluacions i metanàlisis més rigoroses ens diuen sobre l’efectivitat de les diferents estratègies de diversificació curricular per a l’alumnat. Si bé a Catalunya la diversificació curricular està més estesa en l’etapa de secundària, la revisió es centrarà tant en les etapes de primària com de secundària. Es tractarà, per tant, de recollir i revisar evidències que informin sobre l’impacte d’aquest tipus d’estratègia en els resultats acadèmics, la compleció i continuïtat dels estudis, i en altres outcomes com poden ser l’autoconfiança, l’actitud envers l’escola, les conductes disruptives o d’indisciplina, etc.

Interessarà veure si hi ha diferències en l’efectivitat d’aquest tipus d’intervencions segons algunes característiques; per exemple, en funció de quina és l’estructura i mida del grup d’alumnat, de quins són els elements que es diversifiquen (continguts, avaluació, hores d’escolarització...), de quins són els perfils professionals que hi estan involucrats (per exemple, si hi estan implicats professionals de fora del sistema educatiu o no), de quins components integren el programa, etc. També és rellevant recollir evidències que informin sobre les diferències en l’efectivitat d’aquestes intervencions en funció de l’etapa educativa i el perfil d’alumnat.

QFE 15