Skip to main content
Accedir al perfil

Laura Ricou Ríos

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Salut

Organització: UPF-BSM

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Agències d’avaluació