Skip to main content

Ivàlua augmentarà la seva activitat i prioritzarà l’avaluació d’intervencions de rellevància social al 2024

• El nombre de projectes i la seva rellevància de projectes fa que sigui el Pla d'Actuacions més important de la història del consorci
• El Pla d’Actuacions 2024 mostra un ambiciós increment de temps de dedicació als projectes d’avaluació i iniciatives Què Funciona? en consonància amb el progressiu creixement de la institució
• Els projectes propis d’impuls de la cultura de l’avaluació i la seva institucionalització prenen més protagonisme en el proper exercici
Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

Ivàlua contribueix amb el seu Pla Anual d’Actuacions a la millora de les polítiques públiques enfocades a resoldre grans problemàtiques de Catalunya, amb especial dedicació a l’avaluació de projectes d’impacte social. El Pla d’Actuacions pel 2024, que és el document de planificació estratègica que recull els projectes previstos pel nou exercici i que ha estat presentat davant dels òrgans de govern d’Ivàlua aquest novembre, experimenta un considerable augment de la seva activitat. Ivàlua assolirà la xifra de 55 projectes i un increment de l’11% de temps de dedicació per part del seu equip (1.873 hores més). El 58% de la dedicació serà pels nous projectes i el 42% per projectes ja en curs des d’enguany.

Per tipologia de projectes està previst realitzar 20 avaluacions (72% de temps de dedicació), 6 iniciatives Què funciona? de revisió i transferència d’evidències en temàtiques concretes (11%), 11 assessoraments en avaluació (7%), 11 projectes de formació en avaluació per tal d’ampliar les habilitats dels professionals de les polítiques públiques (6%), i 7 projectes interns de diferent índole (4%) que contribuiran a millorar la cultura de l’avaluació i la seva institucionalització en àrees com la professionalització, l’ús de l’avaluació, les dades per a l’avaluació i la recerca.

Pel que fa a les organitzacions amb què treballa Ivàlua tant en avaluació com en assessoraments hi ha les que formen part del Consell Rector del consorci, amb un pes important de la Generalitat de Catalunya amb 42 projectes (86% de temps de dedicació) relacionats amb les polítiques més estratègiques, i en menys proporció la Diputació de Barcelona amb 2 projectes. Ivàlua també durà a terme projectes amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social per a l’impuls de l’avaluació entre aquestes organitzacions.

 

Projectes per temàtiques

Per temàtiques, 32 projectes previstos (79% de temps de dedicació) estan dedicats a les polítiques socials que inclouen polítiques en l’àmbit de l’educació (especialment en digitalització i innovació, violències escolars, equitat, repensar la formació professional, formació a les presons i recerca); la salut pública (tals com el control de velocitat amb radars); l’ocupació i emprenedoria (tals com els ajuts COVID a empreses i persones autònomes, les polítiques actives d’ocupació i l’assessorament al Centre Internacional d’Innovació als Serveis Públics); i sobretot en l’àmbit d’afers socials i desigualtat (centrat en l’autonomia personal, pobresa i exclusió social, suport a les famílies i infància i adolescència). En aquest sentit algunes de les intervencions públiques més destacades per la seva capacitat de transformació o el seu pressupost són les avaluacions incloses al Contracte Programa de Serveis Socials amb els ens locals, dels quals en destaquem el Servei d’Intervenció Socioeducativa i el programa de Sensellarisme; la Renda Garantida de Ciutadania i el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).

D’altra banda, Ivàlua té 5 projectes en polítiques feministes que comptaran amb un augment important de dedicació de 6 punts percentuals en relació al 2023 (incloent projectes com el Temps per cures, la Renda Garantida de Ciutadania amb perspectiva de gènere i infància o la creació d’un toolkit per a l’avaluació incorporant la perspectiva interseccional); 3 projectes en polítiques de desenvolupament democràtic i bon govern (Teletreball a l’administració, Millora de la governança i bon govern i Millora del Pla de Govern); i 2 projectes de polítiques de transició ecològica (entre ells el què funciona en polítiques ambientals).

Pel que fa a la naturalesa de les polítiques, hi ha projectes d’avaluacions i assessoraments en tota mena de polítiques regulatòries, distributives i redistributives.

D’altra banda, Ivàlua impulsa diverses iniciatives Què funciona? de recull, sistematització i transferència d’evidències sobre quines polítiques són més efectives i eficients en diferents matèries per a apropar-les als gestors públics i informar la presa de decisions de polítiques públiques. A les iniciatives ja en marxa Què funciona contra la Pobresa? Àmbit Pobresa infantil d’Ivàlua, el Departament d’Economia i Hisenda i UNICEF Comitè Catalunya i Què funciona en gènere i joventut? d’Ivàlua, l’Agència Catalana de Joventut del Departament de Drets Socials que compta amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones (ICD) i del departament de Feminismes i Igualtat, el 2024 s’hi afegeixen les següents: Què funciona en habitatge? d'Ivàlua, el Departament d’Economia i Hisenda i el Departament de Territori; Què funciona en garantia d’ingressos? d'Ivàlua i el Departament de Drets Socials; Què funciona en cures de llarga durada? d'Ivàlua i la Diputació de Barcelona; i Què funciona en polítiques ambientals? d'Ivàlua, el Departament d'Economia i Hisenda i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

 

Projectes interns d’Ivàlua

Els projectes propis d’Ivàlua tindran més rellevància actuant en els àmbits de la professionalització, de l’ús de l’avaluació, de l’ús de les dades per a l’avaluació i de la millora dels vincles entre l’administració i l’acadèmia en avaluació.

En l’àmbit de la professionalització de les persones avaluadores es continuaran organitzant activitats articulades a través de la Xarxa de professionals de l’avaluació i el Banc de professionals de l’avaluació com a punt de trobada per impulsar el coneixement, la compartició d’experiències i el networking.

Ivàlua posarà esforços especialment en l’impuls de l’ús de les avaluacions, treballant per a que hi hagi un ús més efectiu dels resultats de les avaluacions, analitzant el nivell d’incidència d’aquestes avaluacions fent un seguiment amb les organitzacions impulsores de les intervencions i apostant per mecanismes per augmentar aquest ús efectiu de l’avaluació. També per contribuir a l’ús de les avaluacions es continua dinamitzant conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra el Repositori d’avaluacions de polítiques públiques que actualment compta amb 206 avaluacions consultables.

Addicionalment es duran a terme accions per promoure l’ús de les dades en l’avaluació a través de la nova Àrea de dades que treballarà per institucionalitzar l’accés a les dades, per millorar-ne la gestió i visualització i per incrementar les habilitats professionals dels i les analistes en aquesta matèria.

A través de l’Àrea de recerca Ivàlua continuarà creant espais d’intercanvi i col·laboracions entre el món de la recerca i l’acadèmia i el de l’Administració.

En formació cal destacar que es faran la majoria de sessions per a personal tècnic amb l’objectiu de capacitar-los i enfortir de la demanda, i també es realitzaran formacions per a estudiants, amb l’objectiu de formar els professionals del futur, així com per a personal directiu, per tal d’avançar en la institucionalització de l’avaluació.

El Pla d’Actuacions 2024 s’ha dissenyat tenint en compte la missió d’Ivàlua de promoure la cultura de l’avaluació entre les administracions, les entitats del tercer sector i la ciutadania i respon a les línies estratègiques establertes per al període 2022-25 que són l’avaluació com a eina de millora de les polítiques; el creixement d’Ivàlua com a organització en matèria de gestió, persones, iniciativa, transparència i difusió; l’impuls d’una comunitat de l’avaluació a Catalunya; la dinamització de col·laboracions amb institucions de caràcter estratègic; i eines de seguiment i d’avaluació.

 

Infografia completa Pla d'Actuacions 2024

Pla estratègic d’Ivàlua 2022-25 

Els usos de les avaluacions d’Ivàlua per part de les administracions públiques han augmentat i tenen més impacte en la presa de decisions 

Presentació Ús de les avaluacions d’Ivàlua (2008-2023) 

Informe estat de l’avaluació a catalunya 

Apartat Avaluacions Ivàlua

Apartat Assessorament Ivàlua

Xarxa de professionals de l’avaluació

Repositori d’avaluacions de polítiques públiques https://ivalua.cat/ca/recursos/repositoriIniciatives Què funciona