Skip to main content
Fri, 02/25/2022 - 12:53

Ivàlua proposa un sistema d’indicadors per fer el seguiment de la Llei catalana de contenció de rendes del lloguer i planteja una estratègia per avaluar el seu impacte

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • El sistema d’indicadors dissenyat considera tant el compliment de la llei com l’efecte sobre el mercat de l’habitatge i el benestar de les persones
  • L’evidència d’aquest tipus de regulació mostra la importància de considerar aquestes categories per una futura avaluació d’impacte de la llei

Ivàlua ha analitzat l’avaluabilitat de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Aquesta llei va ser aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2020 amb l’objectiu de dotar les administracions públiques de les mesures necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer en zones de forta demanda acreditada. El detonant que va impulsar la llei va ser l’increment dels preus del lloguer dels darrers anys (que va ser del 36% entre 2014 i 2019 a Catalunya i del 40% a l’entorn metropolità de Barcelona).

A l’anàlisi d’avaluabilitat, realitzat durant l’any 2021, Ivàlua ha revisat l’evidència internacional existent en altres indrets sobre lleis amb els mateixos objectius de contenció de rendes del lloguer per tal de poder dissenyar el sistema d’indicadors de seguiment de la llei, així com ha dissenyat una estratègia empírica que permeti avaluar l’impacte de la llei. Tot plegat contribueix a posar les bases d’una futura avaluació de l’impacte.

Revisió d’evidència

L'objectiu de la revisió de l’evidència de literatura sobre experiències de legislació similars implementades en altres països desenvolupats ha estat identificar quines dimensions d’impactes de les polítiques de control de preus d’habitatges de lloguer i similars s’han analitzat i quins són els mecanismes causals que expliquen la relació entre les normatives i els impactes generats.
La revisió de l’evidència ha mostrat que els possibles efectes de les mesures de contenció de rendes dels preus de lloguer d’habitatge identificats es poden agrupar en dues categories: sobre el mercat d’habitatge i sobre la situació de les persones que accedeixen o volen accedir a l’habitatge a través d’aquest mercat.

Sistema d’indicadors de seguiment

El sistema d’indicadors de seguiment proposat per Ivàlua, que es basa en els resultats de la revisió de l’evidència i en els objectius de la llei, té l’objectiu de permetre dur a terme el seguiment de la llei. Així doncs, l’anàlisi de forma conjunta de les variacions temporals dels indicadors proposats és d’utilitat perquè ofereix informació de com han variat, i variaran en el futur, les dimensions rellevants associades als problemes i a les necessitats que la llei vol millorarencara que aquesta evolució no es podrà atribuir a la llei. Aquests indicadors consideren els objectius i el compliment de la Llei, així com l’efecte sobre el mercat d’habitatge i sobre el benestar de les persones.

Avaluabilitat de l’impacte

Amb una avaluació d’impacte es pot saber quins han estat els efectes de la intervenció sobre una sèrie de dimensions. Conseqüentment, a l’anàlisi d’avaluabilitat s’ha identificat una metodologia adequada per portar a terme una futura avaluació robusta de l’impacte de la llei  sobre els indicadors seleccionats prèviament, considerant tant com es va implementar la llei, com de quin nivell de desagregació territorial es disposa la informació per aquests indicadors.
La metodologia o estratègia empírica proposada és la de la doble diferència que consisteix a comparar dues dimensions (o diferències) a la vegada. La primera dimensió és la temporal comparant la situació dels municipis abans i després de la posada en marxa de la regulació. La segona dimensió és la cross-section, que consisteix a comparar dos grups de municipis diferents, en concret, els afectats per la regulació i un grup de municipis alternatiu que no ha estat afectat per la regulació dels lloguers.

Recomanacions

Ivàlua recomana que, per una banda, s’implementi el sistema de seguiment proposat de la Llei 11/2020 i, per altra, es faci l’avaluació de l’impacte d’aquesta llei per conèixer els efectes de la intervenció amb l’estratègia proposada pels indicadors dels que es disposa d’informació adequada per aquest exercici, així com continuar explorant la recollida de dades que permeti avaluar de forma robusta l’impacte sobre altres dimensions, especialment sobre el benestar de les persones.

Projecte coordinat per: Laura López Ortells, analista d’Ivàlua

Anàlisi d’avaluabilitat de la Llei de de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge

Informe Avaluabilitat Llei 11/2020

Policy brief de resum Avaluabilitat Llei 11/2020

Infografia Avaluabilitat Llei 11/2020

Apartat web temàtica Habitatge

Revisió d’evidència en ajuts a l’habitatge

Article Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control