Skip to main content

L’avaluació de la Renda Garantida de Ciutadania indica que té capacitat per reduir la incidència i la intensitat de la pobresa severa a Catalunya

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

La intervenció consisteix en una prestació econòmica que té la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més desfavorits de la població.
L’avaluació ha analitzat si la prestació és adequada per atendre i cobrir les necessitats econòmiques de la població en situació de pobresa severa.

Ivàlua presenta l’avaluació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), una intervenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que facilita una prestació social econòmica per assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i llars que es troben en situació de pobresa severa a Catalunya. La RGC també té l’objectiu de promoure l’autonomia i participació activa en la societat d’aquestes persones.

L’avaluació conclou que la RGC protegeix a llars en situació de pobresa severa i té capacitat per reduir la incidència i la intensitat de la pobresa severa a Catalunya. Tanmateix, alguns aspectes de disseny fan que no s’arribi igual a totes les llars en situació de necessitat.

Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) es va posar en marxa a setembre de 2017 i té com a finalitats garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més desfavorits de la població, assegurar aquests mínims i desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament, tant al si de la societat com al mercat de treball, per tal de superar les condicions que han dut a les persones a necessitar la prestació.

La RGC és una prestació econòmica, garantida, no condicionada i que es cobra periòdicament. La quantia de la prestació varia segons el tipus de llar i es concreta calculant la diferència entre els ingressos de la llar i el llindar de la prestació, restant els ingressos no compatibles amb la RGC.

La quantia de la RGC s’estableix d’acord amb l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) el valor del qual a 2021 està en 664 euros mensuals.

L’avaluació realitzada per Ivàlua

L’avaluació de la RGC ha analitzat elements de disseny i implementació de la prestació de RGC. En termes d’avaluació del disseny, l’avaluació ha revisat si la prestació és adequada per atendre i cobrir les necessitats econòmiques de la població en pobresa severa; centrant-se en:

  • Identificar i comparar la població diana i la població elegible i l’efecte dels requisits d’accés a la prestació sobre l’abast de la RGC.
  • Analitzar la capacitat teòrica de la RGC per reduir la pobresa severa.

Pel que fa a l’avaluació de la implementació, s’ha revisat el funcionament de la RGC pel període de setembre de 2017 fins a maig de 2020 per:

  • Analitzar el volum, l'evolució i pel perfil de les sol·licituds.
  • Analitzar volum, l’evolució i el perfil de les llars perceptores.
  • Analitzar el funcionament de les polítiques d’inclusió social lligades a la prestació de RGC.
  • Analitzar la capacitat de la RGC per treure les llars perceptores de la pobresa severa.

Resultats

Segons dades de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) 2019, a Catalunya hi ha unes 3.047.013 llars, de les quals un 7,5% es troba en risc de pobresa severa (227.293), un 3,4% són elegibles per a rebre la RGC (104.454).

Un 2,8% de les llars són beneficiàries de la RGC (84.769) el que representa un 81,2% de la població elegible segons l’estimació basada en l’ECV.

El 82,8%% de les llars perceptores de la RGC són llars amb pobresa severa, tot i que només el 38,1% de llars en risc de pobresa severa són elegibles per a RGC ja que alguns dels requisits per accedir a la prestació fan que la RGC no arribi al conjunt de llars en pobresa severa a Catalunya: els llindars de la prestació difereixen del llindar de pobresa severa i creen desajustos en la categorització com a tal i incompatibilitat per rebre la prestació amb determinades situacions laborals.

La RGC té una quantia adequada que permet reduir la incidència i la intensitat de la pobresa severa i s’ha calculat que pot reduir la pobresa severa en 474 milions d’euros.
Consulteu més detalls dels resultats de l’avaluació al policy brief de resum.

Recomanacions

Ivàlua recomana  revisar la relació de la transferència de RGC amb la grandària de la llar i valorar l'impacte pressupostari de modificar la quantia de la prestació en funció del nombre de membres de les llars, de manera que tots els tipus de llars que perceben la RGC superessin el  llindar autonòmic de pobresa severa.

També considera que cal analitzar la complementarietat de la RGC i l’Ingrés Mínim Vital (IMV) considerant com se superposen i com es poden complementar ambdues prestacions per ampliar la protecció social.

Finalment, cal integrar, millorar i ampliar la informació disponible als registres administratius de la RGC per incorporar informació que permeti detectar millor quins recursos i serveis cal mobilitzar per reconduir la situació de les llars i persones beneficiàries de RGC.

Avaluació Renda Garantida de Ciutadania

Policy brief de resum de l’avaluació Renda Garantida de Ciutadania

Informe d’avaluació Renda Garantida de Ciutadania