Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya (RGC) es va posar en marxa durant el setembre de 2017, i té com a objectius garantir els mínims d’una vida digna, promoure l’autonomia i la participació activa de les persones en la societat i el seu apoderament, superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta o altres prestacions similars i racionalitzar i simplificar les prestacions existents.

Durant el 2019, Ivàlua va realitzar tres informes d’avaluació i un quadre de comandament d’aquesta política.

  • Informe sobre problemes detectats i potencials millores del sistema d’informació de la RGC per fer una diagnosi del sistema d’informació que utilitza la RGC des de la perspectiva de la avaluació.

  • Informe d’avaluació del disseny i implementació de la RGC per quantificar la població diana i la població elegible de la RGC; analitzar el procés de sol·licitud de la RGC i els determinats de sol·licitar el complement d’activació d’inserció (PCAI), la distribució geogràfica i altres variables; i, estimar l’efecte que potencialment té la llei de la RGC per reduir la pobresa i pobresa severa a Catalunya.

  • Informe sobre l’impacte pressupostari de la RGC pel que es va desenvolupar un simulador del cost pressupostari de les diferents prestacions de la RGC per al període 2019 fins al 2021 que permet generar diferents escenaris i d’aquesta manera valorar les conseqüències que podrien tenir sobre el cost pressupostari de la prestació.

Fer una diagnosi del sistema d’informació que utilitza la RGC des de la perspectiva de la avaluació.
Oferir un seguit de solucions i de propostes de millora per als problemes i mancances detectats.
Quantificar la població diana i la població elegible de la RGC i detectar en quines dimensions aquestes dues poblacions difereixen dels sol·licitants i els beneficiaris de la RGC.
Analitzar el procés de sol·licitud de la RGC i analitzar els determinats de sol·licitar el complement d’activació d’inserció (PCAI), la distribució geogràfica de les sol·licituds com dels beneficiaris i com les sol·licituds estan relacionades a nivell municipal amb un conjunt de variables de necessitats com són l’índex d’atur, la proporció de persones amb rendes baixes i la taxa d’immigrants, entre d’altres.
Estimar l’efecte que potencialment té la llei de la RGC ha per reduir la pobresa i pobresa severa a Catalunya, fixant-se amb la proporció de famílies que han deixat d’estar en risc de pobresa severa i en la intensitat de la pobresa i la intensitat de la pobresa severa.
Desenvolupar un simulador del cost pressupostari de les diferents prestacions de la RGC per al període 2019 fins al 2021 que permet generar diferents escenaris i d’aquesta manera valorar les conseqüències que podrien tenir sobre el cost pressupostari de la prestació.