Pasar al contenido principal

Renda Garantida de Ciutadania (2017-20)

La Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya (RGC) es va posar en marxa durant el setembre de 2017, i té com a objectius garantir els mínims d’una vida digna, promoure l’autonomia i la participació activa de les persones en la societat i el seu apoderament, superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta o altres prestacions similars i racionalitzar i simplificar les prestacions existents.

Durant el 2020, Ivàlua va realitzar un Informe d’avaluació del disseny i implementació de la RGC per quantificar la població diana i la població elegible de la RGC; analitzar el procés i l’evolució de les sol·licituds de la RGC i la seva distribució geogràfic, analitzar el volum, l’evolució i el perfil de les llars i persones perceptores; i, estimar l’efecte que té la RGC per reduir la incidència i intensitat de la pobresa severa a Catalunya.

Quantificar la població diana i la població elegible de la RGC i detectar en quines dimensions aquestes dues poblacions difereixen de les persones sol·licitants i perceptores de la RGC.
Analitzar el volum, l'evolució i el perfil de les sol·licituds.
Analitzar volum, l’evolució i el perfil de les llars perceptores.
Analitzar el volum, l’evolució i els motius de suspensions i extincions de prestació de RGC.
Analitzar el funcionament de les polítiques d’inclusió lligades a la prestació de RGC.
Estimar l’efecte que té la llei de la RGC per reduir la pobresa severa a Catalunya, fixant-se amb la proporció de llars i persones que han deixat d’estar en risc de pobresa severa gràcies a la prestació.
Segons dades de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) 2019, a Catalunya hi ha unes 3.047.013 llars, de les quals un 7,5% es troba en risc de pobresa severa (227.293), un 3,4% són elegibles per a rebre la RGC (104.454).
Un 2,8% de les llars són beneficiàries de la RGC (84.769) el que representa un 81,2% de la població elegible segons l’estimació basada en l’ECV.
Del conjunt de llars en risc de pobresa severa, un 38,1% són elegibles per a RGC. D’entre el conjunt d'elegibles, un 82,8% són pobres severes, segons l’estimació basada en l’ECV.
Des de l’entrada en vigor de la llei de la RGC el 15 de setembre de 2017 i fins al 31 de maig de 2020 hi ha hagut 130.488 sol·licituds úniques: 70.014 de RGC i 60.474 de complements per a pensions estatals.
El temps de resolució de les sol·licituds s’ha reduït de manera important al llarg del període. De setembre de 2017 a abril de 2018, la mediana de temps de resolució era de 4,4 mesos, en el període de novembre de 2018 a gener de 2020, la mediana de temps de resolució baixa fins a 2,1 mesos.
Entre octubre de 2017 i maig de 2020 hi ha hagut 48.240 llars i 120.557 persones perceptores de RGC i de mitjana mensual 46.563 llars perceptores de complements de pensions estatals.
El nombre de llars perceptores de RGC ha anat creixent de forma progressiva des de la posada en marxa de la prestació, amb una taxa de creixement anual de l’1,24%.
La RGC té una quantia adequada que permet reduir la incidència i la intensitat de la pobresa severa. A maig de 2020 la reducció de la pobresa severa entre les llars és de 68,3 punts percentuals, en canvi, entre les persones beneficiàries, la reducció és una mica inferior de 45,6 punts percentuals.
La capacitat de la RGC per reduir la incidència i intensitat de la pobresa severa és major en llars amb pocs membres i en les llars que sol·liciten la PCAI.
En el període considerat hi va haver 9.838 suspensions i 11.589 extincions definitives. El nombre d’expedients extingits per motius laborals és moderat, de 1.562 casos.
Les actuacions d’activació al col·lectiu activable de la RGC van començar el novembre de 2019. Fins a febrer del 2020, un total de 17.521 expedients/titulars únics havien iniciat una política d’activació. En general, s’observa que s'han iniciat relativament tard i no han arribat a tots els destinataris perceptors de la PCAI.
Realitzar estimacions dels canvis en cobertura i pressupost de modificar el disseny de la RGC si s’amplien els llindars per les llars amb més membres i si la prestació es fa compatible amb el treball a temps complet i/o parcial.
Analitzar la complementarietat de la RGC i l’IMV considerant com se superposen i com es poden complementar ambdues prestacions per ampliar la protecció social.
Integrar, millorar i ampliar la informació disponible als registres administratius de la RGC per incorporar informació que permeti detectar millor quins recursos i serveis cal mobilitzar per reconduir la situació de les llars i persones beneficiàries de RGC.
Infografia Renda Garantida de Cuitadania