Skip to main content

Assessorament a la Taula del Tercer Sector Social pel foment de l’avaluació en les entitats del tercer sector social (2019)

L’assessorament d’Ivàlua a la Taula del Tercer Sector Social (TTSS) durant el 2019 ha consistit en donar un pas endavant per analitzar els principals reptes per la introducció de l’avaluació en el tercer sector social, assenyalant-ne les solucions i proporcionant eines pràctiques a les entitats que vulguin iniciar-se en l’avaluació de programes socials. Més concretament, s’han desenvolupat les següents accions:  

  • Anàlisi amb profunditat dels 10 assessoraments realitzats l’any 2017, amb la finalitat de situar cada entitat respecte la viabilitat de realitzar alguna avaluació dels programes i serveis que presten. 

  • Realització de dos seminaris restringits amb aquelles entitats que han mostrat interès amb l’objectiu de concretar quins són els propers passos (i els respectius terminis) per d’avaluar el programa que els hi sigui d’interès.  

  • Elaboració d’un Toolkit en avaluació adaptat a les necessitats de les entitats del tercer sector social que està compost per un total de 10 preguntes clau provinents de les necessitats detectades en les dues activitats precedents.

La primera fase de col·laboració entre la TTSS i Ivàlua es va iniciar al 2017 per promoure l’avaluació en les entitats del tercer sector social amb tasques de sensibilització sobre la necessitat i els avantatges d’avaluar programes d’intervenció social.

Analitzar els principals reptes de l’avaluació en el tercer sector social
Assenyalar les possibles solucions
Donar eines pràctiques per a les entitats que vulguin iniciar-se en l’avaluació de programes socials
Actuacions per incrementa el coneixement de l’avaluació de les entitats participants, així com apoderar-les amb instruments que permeten adaptar a les seves especificitats organitzatives l’impuls de l’avaluació. Les entitats participants en els seminari restringits van elaborar un full de ruta sobre quins serien els propers passos a emprendre a nivell intern per consolidar l’avaluació dels seus programes
Les entitats poden realitzar aquest exercici a partir de la lectura atenta de l’informe d’anàlisis dels 10 estudis de cas a partir de l’aplicació de les diferents propostes de canvi i millora que es detallen
Les eines que incorpora el toolkit per a l’avaluació en el tercer sector social permet a les diferents entitats complementar les respostes i dubtes que puguin haver sorgit de la guia en avaluació publicada l’any 2017
L’impuls de l’avaluació en les entitats del tercer sector és més viable si es realitza de forma aplicada a les necessitats específiques de cada entitat. Es recomana aleshores seguir apostant per la formació a mida
L’adopció de l’avaluació com a pràctica sistemàtica en les entitats del tercer sector es pot produir només si aquestes coneixen les bondats i avantatges d’avaluar les seves intervencions. Seguir apostant per actuacions de difusió i sensibilització de l’avaluació i donar a conèixer la utilitat de Toolkit en avaluació per les entitats del tercer sector
Proposar la realització d’una enquesta de diagnosi de l’estat de l’avaluació a les entitats que serveixi com a diagnosi acurada de l’estat de l’avaluació segons els diferents tipus d’entitats
Infografia Tercer Sector