Skip to main content

Les polítiques familiars: modalitats, impacte i reptes per a Catalunya

Aquesta revisió d’evidència es va realitzar per a informar la discussió sobre les polítiques de família i els seus continguts, disseny i mecanismes amb la voluntat d’avançar cap a unes intervencions més efectives i eficients en matèria de polítiques familiars. S’analitzen aquells instruments que han estat objecte d’avaluacions rigoroses d’impacte:

  • Prestacions econòmiques i desgravacions fiscals
  • Permisos i llicències parentals, i mesures de racionalització horària
  • Serveis d’atenció i cura a la petita infància
  • Recursos de suport a les famílies en moments clau del seu cicle vital

Aquest primer document proporciona una base sobre la què poder anar avançant de forma rigorosa amb l’objectiu d’incorporar amb major mesura l’evidència a les polítiques de família.

Lluita contra la pobresa: Prestacions econòmiques i desgravacions fiscals (potencial d’impacte elevat en la lluita contra la pobresa però l’efectivitat d’aquest instrument no està sempre garantit); Serveis de cura a persones dependents infants (tenen impacte si hi ha augment de laboral de les mares o bé millora de les oportunitats educatives i socials dels infants escolaritzats); i Serveis d’acompanyament o orientació familiar (incidència indirecta dels programes d’implicació educativa i de millora de les pràctiques de criança).
Foment de la natalitat: Incideixen sobre aquest objectiu les prestacions econòmiques i serveis de cura de la petita infància i permisos i llicències laborals (de manera indirecta).
Conciliació i vinculació laboral: Aquest és un objectiu que persegueixen tant els sistemes de permisos i llicències laborals com els serveis de cura a la petita infància.
Conciliació i igualació de gènere: Alguns impactes atribuïbles als sistemes de permisos laborals per avançar cap a la igualtat de gènere facilitant la participació laboral de les dones (en condicions d’igualtat amb els homes) i incrementant la dedicació dels homes a les tasques domèstiques.
Millora de la criança: Dels instruments de política familiar considerats, l’únic que es fixa com a objectiu prioritari la millora de les pràctiques de criança és el dels serveis d’acompanyament o orientació familiar (programes de millora de la criança d’atenció domiciliària o home visiting programs.
Treballar per conèixer l’efectivitat dels instruments i intervencions de política familiar desplegats a Catalunya: preguntar-se si assoleixen impactes significatius sobre els objectius que es plantegen, des de la lluita contra la pobresa o la conciliació, fins a la millora dels estils de criança.
Assenyalar algunes finestres d’oportunitat obertes a l’avaluació d’aquests instruments, una part de les quals remeten a l’avaluació d’impacte.
Continuar ampliant la base d’evidències sobre què funciona en altres països on s’han testat intervencions com les plantejades, cercant-les de manera més focalitzada i alhora més exhaustiva del que es presenta en aquesta revisió: intervencions més específiques com a instruments de la política familiar en un conjunt més ampli d’actuacions i poblacions d’interès.