Skip to main content

El Pla de Treball d’Avaluació de Polítiques i Programes Públics per a 2015, aprovat per Acord del Consell de Ministres

 

D'acord al que estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei 28/2006, d'Agències Estatals i en l'article 23 de l'Estatut de l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL), aprovat pel Reial Decret 1418/2006, d’1 de desembre, el passat dia 23 de gener el Consell de Ministres va aprovar els Programes i Polítiques Públiques que seran objecte d'avaluació per AEVAL l’any 2015. Al Pla aprovat s'hi determinen l’abast de cadascuna  de les avaluacions, els terminis per a la seva execució i la unitat administrativa de la pròpia Agència encarregada de la seva execució.

Les avaluacions contingudes al Pla de Treball 2015 incideixen en polítiques orientades a la dinamització econòmica que, en algun cas, a la vegada, es relacionen amb actuacions desenvolupades per l'Administració General de l'Estat relacionades amb polítiques internes de reforma i racionalització i modernització de les seves estructures, recursos i processos.

El 2015 l'Agència torna a incorporar, en virtut del previst en el punt 4 de la Disposició Addicional Primera de l'esmentada Llei d'Agències Estatals, processos d'avaluació de polítiques públiques contemplats en convenis de col·laboració subscrits entre la pròpia Agència i les Comunitats Autònomes amb l'objectiu d’impulsar l’avaluació de polítiques públiques i la qualitat dels serveis, d'acord amb els principis que inspiren la creació d’un Sistema Públic d'Avaluació.

 

FONT:  AEVAL  (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios)