Skip to main content
Tue, 04/03/2012 - 18:17

Memòria d’activitats 2011

El passat 21 de març, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2011  de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del tercer balanç d’activitats que presenta Ivàua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou  també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en el període 2008 – 2011, en les línies d’avaluació, formació i recursos, promoció, comunicació de resultats i seguiment de l’avaluació.