Skip to main content

Publicat un nou Informe d’avaluació de l’AEVAL

L’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha publicat al seu web l’informe “Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud” (ECP-SNS).

L'Estratègia de Cures Pal·liatives, aprovada pel Consell Interterritorial de Salut l’any 2007, té com a missió: "millorar la qualitat de l’atenció prestada als pacients en situació avançada / terminal i els seus familiars, promovent la resposta integral i coordinada del sistema sanitari a les seves necessitats i respectant la seva autonomia i valors” Amb aquesta finalitat, l’Estratègia fixa com a objectiu prioritari i explícit:" establir compromisos apropiats, viables i mesurables per part de les CCAA per contribuir a la homogeneïtat i millora de les cures pal·liatives en el Sistema Nacional ".

L’avaluació s’estén al conjunt de l’estat –tot incloent un estudi de cas sobre Astúries-, abasta el període 2007 – 2010 i analitza el disseny, la implementació i els resultats de l’ECP-SNS. L’informe inclou 23 recomanacions de millora referides, entre d’altres, a la definició de la població diana, la cobertura, aspectes relacionats amb l’organització i prestació dels serveis i, també, amb la planificació i la pròpia avaluació de l’estratègia en els propers anys.

FONT: AEVAL

Més informació