Skip to main content

Quart estudi d’inserció laboral de la població graduada en les universitats catalanes

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha iniciat la quarta edició  de l’estudi sobre la inserció laboral de la població graduada en les universitats públiques catalanes. La principal novetat respecte edicions anteriors és la incorporació del sistema universitari privat a l’estudi, de forma que inclou 12 universitats en total i una població de referència de 28.616 graduats i graduades. 

La població de referència d'aquest estudi és la població titulada de la promoció 2006-2007. En el cas de la titulació de Medicina, la població de referència la formen les persones graduades el curs 2003-2004. La mostra assolida ha estat de 16.182 persones, front les 9.765 persones titulades de l’edició anterior, xifra que implica un increment mostral del 66%.

La finalitat de l’estudi és, en primer lloc, oferir informació sobre l'ajustament entre l'oferta i la demanda i la seva evolució, si bé aquestes dades són fortament dependents de la situació del mercat laboral. En segon lloc, permeten disposar d'indicadors sobre la qualitat de la formació des de la perspectiva del mercat laboral, informació fonamental per al disseny i el seguiment dels programes de formació, en especial els de naturalesa professionalitzadora. En tercer lloc, les dades recollides per aquests estudis poden ser de gran utilitat per millorar els processos i serveis d'orientació professional.

Font: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Més informació