Skip to main content

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

El Govern de la Generalitat va aprovar el 18 de maig el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’organisme encarregat de promoure i avaluar la qualitat de les universitats catalanes. Amb la nova normativa, l’ens incorpora noves funcions i crea un nou organigrama semblant al de les agències europees més avançades. En aquest sentit, s’amplia el Consell de Direcció d’AQU Catalunya, que a més de comptar amb la presència de rectors i de presidents de Consells Socials, incorporarà també membres de la societat científica i acadèmica i del món social i estudiants. 

El Projecte preveu com a noves atribucions de l’AQU l’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la recerca universitària per tal de facilitar l’anàlisi de la seva situació; també farà anàlisis sobre les tendències i el desenvolupament nacional i internacional de les universitats, i realitzarà tasques d’assessorament amb l’objectiu de promoure l’excel·lència dels serveis que presten les universitats i d’altres centres d’educació superior. 

Entre les novetats del text hi ha també la creació de la Comissió d’Apel·lacions, que ha d’actuar com a garantia de seguretat jurídica i objectivitat de les comissions avaluadores, i un increment de la independència i autonomia respecte de les universitats i l’administració.

Més informació