Vés al contingut

Publicació de l'avaluació de necessitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona

Ivàlua, per encàrrec de la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2016 va engegar l’avaluació de necessitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona (XHIB). Aquest estudi, elaborat pels analistes d'Ivàlua Anna Segura Lladó i Marçal Farré, ha permès obtenir un major coneixement sobre els reptes que afronten les entitats que gestionen habitatges d’inclusió i de l’assignació de recursos que s’està fent a nivell de ciutat. Concretament, s’han respost les següents preguntes:

- De quants habitatges d’inclusió disposa la XHIB? Quines són les seves característiques??

- A quin perfil de persones?haurien d’anar destinats els habitatges d’inclusió??

 - Quins perfils estan sent atesos a la pràctica??Coincideixen aquests perfils amb els perfils a qui haurien d’anar dirigits els habitatges d’inclusió??

 - Quins recursos complementaris d’inclusió social i residencial haurien d’estar disponibles per facilitar la sortida dels usuaris d’habitatges d’inclusió cap a recursos més adients a les seves necessitats??

 

Fases de l'avaluació:

- Elaboració del cens dels habitatges d’inclusió social, el qual ha permès tenir una visió del conjunt de recursos disponibles.

- Delimitació, per consens en el sí de la xarxa, de la definició de les necessitats a les que els habitatges d’inclusió volen donar resposta, és a dir, de la població diana del servei.

- Enquesta al conjunt de les entitats de la xarxa per analitzar en quina mesura la població atesa en els habitatges d’inclusió encaixa amb la població diana de la XHIB.

 

Conclusions: Resultats detacats de l’avaluació

 L’any 2016, el conjunt d’entitats de la xarxa disposaven de 677 habitatges d’inclusió repartits per a tota la ciutat de Barcelona, a través dels quals s’estaven oferint 2510 places. Així mateix, les entitats de la xarxa reportaven conjuntament una llista d’espera de 647 persones.

S’ha consensuat que els habitatges d’inclusió haurien d’anar dirigits a “persones o unitats de convivència que no tenen recursos econòmics i immobiliaris suficients per accedir a un habitatge adequat i que a més requereix algun tipus de suport o seguiment socioeducatiu per desenvolupar les tasques quotidianes o per assolir la plena autonomia”.

L’any 2018 el 73,2% de les unitats de convivència ateses en habitatges d’inclusió coincidien amb el perfil de població diana d’acord amb la valoració de les pròpies entitats de la xarxa. Mentre que un 26,8% no ho feien pels següents motius:

El 13,8% es trobaven en una situació d’autonomia plena però amb recursos econòmics i immobiliaris insuficients per accedir a un habitatge adequat. Es tractaria, doncs, del perfil d’usuaris que necessitarien un recurs d’habitatge desvinculat del suport socioeducatiu.

El 5,4% disposaven de recursos econòmics o immobiliaris suficients per realitzar una transició domiciliària fora dels recursos de la xarxa, però a la vegada presentarien mancances d’autonomia que faria necessari que se’ls seguís prestant algun tipus de suport socioeducatiu.

El 7,6% es troben en una situació de plena autonomia i recursos suficients per fer una transició fora dels recursos de la XHIB.

Finalment, el 41,5% de les unitats de convivència que es troben actualment en habitatges d’inclusió d’entitats de la xarxa no disposen de recursos econòmics i immobiliaris suficients, ni tampoc disposen de potencial per augmentar-los d’acord amb la valoració de les entitats . Per tant, és una població que necessita una solució d’habitatge permanent.

 

Recomanacions:

 A partir d’aquests resultats, l’avaluació formula una sèrie de recomanacions:

 Seguir utilitzant les definicions compartides i consensuades en el marc d’aquesta avaluació en futures activitats en xarxa.

 Utilitzar aquestes estimacions per promoure que es dissenyin recursos adaptats a les necessitats d’aquests col·lectius.

Vetllar per què s’impulsin recursos d’habitatge de caire més permanent que ofereixin sortides segures i adequades per a aquells casos en que no hi ha previsió de millora en la situació econòmica o d'autonomia dels usuaris.

 

Documents relacionats amb el projecte:

Informe Cens de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona

Informe Definició de necessitats socials a les que la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona dona resposta

Informe Avaluació de necessitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (Informe final)

Resum executiu de l’informe final Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona

Policy Brief Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona

Article Social.cat: Avaluar les necessitats: compartir coneixement per oferir millors respostes