Vés al contingut

Finalització de les actuacions d’avaluació de 2011

El darrer trimestre de 2011 Ivàlua ha finalitzat informes d’avaluació en els àmbits del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), de les polítiques actives d’ocupació adreçades a joves aturats, de les prestacions econòmiques de caràcter universal a famílies per infant a càrrec, i del Servei  Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona. En tots els casos es tracta encara de documents preliminars, que es preveu presentar i contrastar amb experts externs i amb els organismes competents al llarg dels primer trimestre de 2012, amb vistes a la confecció dels informes finals.

D’altra banda, es troben també en la mateixa fase informes relatius a l’anàlisi de condicions d’avaluabilitat i a la identificació de línies futures d’avaluació en els àmbits dels programes de foment de l’R+D+I empresarial i del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Les actuacions d’avaluació desenvolupades en el marc del pla de treball 2011 d’Ivàlua han inclòs també una proposta d’avaluació del programa pilot “Cases d’Infants”, impulsat per la Fundació Acció Social Infància i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, així com l’avaluació intermèdia del programa Gent 3.0, de la Fundació “la Caixa”.

Dins del primer trimestre de 2012 l’Institut presentarà una memòria exhaustiva de les actuacions realitzades l’any 2011 en els àmbits de sensibilització, capacitació, avaluació, difusió i seguiment del progrés de l’avaluació.

Per a més informació sobre els objectius, línies de treball i actuacions, podeu consultar el portal de recursos per a l’avaluació.