Vés al contingut

Entrada en funcionament del Registre de fitxers estadístics de l’Idescat

L'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) posa en marxa l'aplicació web relativa al Registre de fitxers estadístics, per tal d'iniciar el procés d'inventari de tots els fitxers estadístics que creen o disposen les institucions integrants del Sistema estadístic de Catalunya per elaborar estadístiques oficials. El Registre esmentat també inclourà informació detallada de totes les cessions de dades d'aquests fitxers, ja siguin amb finalitats exclusivament estadístiques o de recerca.

El 14 de juny s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6149 la Resolució ECO/1135/2012, d'aprovació de formularis d'inscripció o baixa de fitxers estadístics i de cessions de fitxers estadístics al Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic, per la qual s'estableixen els diferents formularis que cal emplenar per sol·licitar al Registre de fitxers estadístics la inscripció de fitxers estadístics (altes i baixes), així com les possibles cessions de dades sotmeses a secret estadístic contingudes en els fitxers prèviament registrats.

FONT: IDESCAT