dl., 18/06/2018 - 15:47

Els impactes positius del programa Èxit Estiu milloren les oportunitats educatives de l’alumnat

  • Ivàlua i EFSE presenten una publicació sobre l’avaluació d’impacte d’aquest programa de reforç escolar i acompanyament a l'estiu implementat a Barcelona
  • Un programa, conduït per estudiants (no per professors qualificats) i de baixa intensitat i durada, pot tenir impactes positius en els resultats educatius de l'alumnat de secundària, si més no en el curt termini.
  • Combatre l'efecte summer loss, és a dir, el retrocés en el procés d'aprenentatge durant les vacances, és especialment rellevant en un país com Espanya, amb alts índexs de repetició i abandonament educatiu.
  • Les avaluacions d’Ivàlua constaten la incidència positiva del programa Èxit Estiu en l'increment d'assignatures recuperades, així com en la probabilitat d'acabar recuperant totes les assignatures pendents.

La Fundación Europea Sociedad y Educación presenta a la seva seu de Madrid la monografia ¿Puede un programa de verano mejorar las oportunidades educativas del alumnado? Evaluación de impacto del programa Èxit Estiu, resultat del treball d'investigació realitzat per Ivàlua - Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques al llarg de l'any 2017 a càrrec dels investigadors Miquel Àngel Alegre, Federico Todeschini i Anna Segura, que s'inscriu en la col·lecció Monografías sobre Educación, editades per les Fundacions Europea Societat i Educació i Ramón Areces, amb la col·laboració d'Ivàlua.

L'investigador coordinador d’aquesta avaluació, Miquel Àngel Alegre, ha explicat la importància dels programes d'estiu com a estratègia de lluita contra el summer loss, és a dir, el retrocés en el procés d'aprenentatge durant les vacances, que afecta molt especialment als col·lectius d'alumnes social i acadèmicament més vulnerables. Per això, l'avaluació d'Èxit Estiu, un programa de reforç escolar i acompanyament a l'estiu del Consorci d'Educació de Barcelona, aporta interessants evidències sobre una intervenció educativa que analitza els seus efectes sobre els resultats educatius dels seus participants en el curt termini. Aquesta intervenció educativa és de curta durada, gratuïta i voluntària, combina activitats acadèmiques amb pràctica esportiva, la condueixen estudiants universitaris i està particularment dirigida a alumnes de secundària obligatòria en risc de repetició escolar. Segons el director d'Ivàlua, Marc Balaguer, "es tracta d'una avaluació de polítiques públiques, és a dir que aquest estudi respon a la voluntat i aposta d'una administració pública, en concret el Consorci d'Educació de Barcelona, de saber si funcionen les polítiques que duen a terme i d'aquí la seva rellevància ".

L'avaluació d'impacte s'ha realitzat aplicant dues estratègies metodològiques a dues edicions diferents del programa: la primera, basada en la tècnica de "dobles diferències" per estimar l'impacte d'Èxit Estiu, en el seu primer any d'implementació (curs 2012-2013) a una mostra de 57 instituts (39 participants i 18 no participants) i 22.038 alumnes (16.456 en instituts participants i 5.582 en instituts no participants); la segona, basada en el propensity Score Matching (PSM) per l'impacte del programa en la seva edició 2016-2017 a una mostra de 1.200 alumnes.

 

Principals troballes

En el seu primer any de funcionament (2012-2013), el programa Èxit Estiu va tenir un impacte positiu significatiu sobre la majoria d'outcomes acadèmics considerats. En concret, ser alumne d'un institut participant implica:

- Un increment de 3 punts percentuals en la probabilitat d'aprovar totes les assignatures (0,08 desviacions estàndard).

- Un increment de 0,2 del nombre total d'assignatures recuperades (0,16 desviacions estàndard) i de 0,1 en el nombre de troncals aprovades (0,12 desviacions estàndard). De manera més específica, el programa es mostra especialment efectiu en la recuperació de les matèries troncals de Llengua Catalana, Anglès i Biologia.

- No es manifesten beneficis d'Èxit Estiu en la probabilitat de promocionar de curs o graduar.

- Els impactes són especialment rellevants en els alumnes de 2n i 4t d'ESO (en comparació amb els d'altres cursos). En particular, per a l'alumnat de 4t d'ESO, el programa comporta, a més d'un increment en el nombre d'assignatures recuperades i un augment estadísticament significatiu en la probabilitat d'obtenir el títol de Graduat en Secundària (5 punts; 0,11 desviacions estàndard).

- També els efectes del programa són significatius en alumnes amb 4 o més assignatures suspeses al juny (en comparació amb alumnes amb menys matèries per recuperar).

 

Aquestes troballes es veuen corroborades pels resultats d'impacte del programa en la seva edició de 2016-2017, obtinguts mitjançant la tècnica del PSM:

- Torna a constatar la incidència positiva d'Èxit Estiu en l'increment d'assignatures recuperades, així com en la probabilitat d'acabar recuperant totes les assignatures pendents.

- El programa mostra, en aquesta edició, un impacte positiu en la probabilitat de promocionar o graduar (increment de 12 punts percentuals; 0,29 desviacions estàndard).

 

Implicacions

Un programa d'estiu, conduït per estudiants (no per professors qualificats) i de baixa intensitat i durada, pot tenir impactes positius en els resultats educatius de l'alumnat de secundària, si més no en el curt termini. Per tant, l'avaluació d'aquesta intervenció suggereix tres principals recomanacions:

- Ampliar l'abast del programa a altres instituts i mantenir-lo en els 48 on s'ha implementat en els darrers anys.

- Incrementar la participació d'alumnes de 4t de l'ESO entre els participants.

- Avaluar l'impacte de qualsevol modificació en el disseny del programa: per exemple, prioritzant la participació d'alumnes desfavorits o amb major risc de fracàs o repetició, revisant la seva durada o la seva especialització curricular, així com els perfils dels tutors i les metodologies de treball.

 

Avaluació

Avaluació del programa Èxit 2016/2017. Seguiment d'Èxit Curs, Èxit Estiu i Enginy. Avaluació d'impacte d'Èxit Estiu

 

Notícia

Notícia sobre el monogràfic Fundación Europea Sociedad y educación (castellano)

 

Monografia Col·lecció Monografias sobre Educación

Monografia ¿Puede un programa de verano mejorar las oportunidades educativas del alumnado? Evaluación de impacto del programa Èxit Estiu

(castellano)

 

Avaluacions anteriors realitzades al voltant del programa Èxit

Informe Avaluació Èxit Estiu (gener 2017)

Informe Avaluació Èxit Estiu (gener 2016) 

 

Nota de prensa (castellano)