dv., 29/04/2011 - 12:11

El Departament d’Economia i Coneixement crea una Direcció General d’Avaluació

El Decret 310/2011, de 12 d’abril, de reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement, crea la Direcció General de Seguiment i Avaluació de Polítiques d’Estabilitat i Creixement. Aquesta nova Direcció General assumeix les funcions següents directament relacionades amb l’avaluació:

  • Avaluar les polítiques, plans i programes de despesa i d’ ingrés que apliquen els departaments, entitats públiques, consorcis i fundacions de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb la Secretaria d’Administració i Funció Pública.
  • Assessorar els departaments en matèria d’avaluació econòmica i financera.
  • Avaluar l’actuació economicofinancera del sector públic a Catalunya en tots els seus nivells i formes i formular propostes de millora. 

La Direcció General tindrà també al seu càrrec, entre altres funcions, el seguiment de l’activitat econòmica dels departaments de la Generalitat, en col·laboració amb la Direcció General de Pressupostos, i l’elaboració de noves propostes de polítiques d’estabilitat econòmica i financera, en col·laboració amb els departaments i amb la Direcció General d’Afers Econòmics. 
FONT: Departament d’Economia i Coneixement