Pasar al contenido principal

Renda Garantida de Ciutadania (2020-22)

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i llars que es troben en situació de pobresa a Catalunya amb l’objectiu de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.  

Analitzar el disseny i el funcionament d'aquesta prestació és clau per entendre com contribueix a la protecció contra la pobresa i a la inclusió social, així com per identificar aspectes de millora en termes de cobertura, focalització, funcionament i impacte pressupostari. 

A càrrec de la Direcció General de Pressupostos, des de l’aprovació de la prestació a setembre de 2017, Ivàlua ha publicat diversos informes d’anàlisi i avaluació de la RGC els quals inclouen anàlisis per dimensionar les necessitats relatives a una RGC a Catalunya, explorar el seu impacte pressupostari i analitzar el funcionament de la prestació. 

L’últim informe d’avaluació n’analitza el disseny i la implementació pel període de gener de 2020 a abril de 2022. 

Quantificar la població diana i la població elegible de l’RGC i estimar la cobertura i focalització de la prestació.
Analitzar quins son els requisits que més limiten la cobertura de la prestació.
Analitzar el volum, l'evolució i el perfil de les sol·licituds i de les llars perceptores i el take-up de la prestació.
Analitzar l’efecte de la pandèmia en la prestació.
Analitzar el volum, l’evolució de l’activitat laboral i els motius de suspensions i extincions i el funcionament de les polítiques d’inclusió lligades a la prestació d’RGC.
Estimar l’efecte de l’RGC per reduir la pobresa severa a Catalunya.
A Catalunya, 293.196 llars estan en pobresa severa, l’any 2021, el 9,55% de les llars de Catalunya.
La cobertura de l’RGC és baixa d’entre 40,37% i 43,60%. La prestació no arriba al conjunt de llars en pobresa servera.
La focalització de la prestació és bona: la gran majoria (>84%) de les llars perceptores de RGC són llars en pobresa severa.
A 2021, 105.313 llars, un 3,4% són beneficiàries de la RGC a Catalunya. Segons l’estimació, la RGC arriba al 70% de la població que compleix amb els requisits per accedir a la prestació.
Entre gener de 2020 i abril de 2022 hi ha hagut 104.946 sol·licituds del col·lectiu activable i 21.532 sol·licituds de no-activables
El nombre de llars perceptores del col·lectiu activable ha augmentat de forma notable arran de la pandèmia. La taxa de variació entre gener de 2020 i desembre de 2021 és del 24,4%. Les llars perceptores s’estabilitzen l’any 2022 al volant de les 55.000 llars.
El perfil més comú de sol·licitant i persona perceptora correspon amb el d’una dona, de mitjana edat, amb estudis primaris, i de nacionalitat espanyola. Les sol·licituds de no-activables acostumen a ser de persones amb més edat.
Entre el 55% i el 60% de les llars elegibles per RGC, també podrien accedir a la prestació de l’IMV. Tanmateix, només 12.158 Expedients han complementat RGC i IMV entre gener 2020 i abril 2022, el 17,4% dels expedients actius pel conjunt del període.
Revisar l’adequació de la quantia de RGC segons la grandària de la llar
Explorar les implicacions fer la RGC compatible amb l’activitat laboral per millorar la cobertura i evitar la trampa de pobresa.
Avançar en maneres de facilitar la tramitació conjunta de l’RGC i l’IMV per millorar la compatibilitat entre ambdues prestacions.
Analitzar a fons el non-take-up de la prestació avançar en maneres de reduir-lo.
Adequar els sistemes d’informació per disposar de dades actualitzades i ampliar les ja existents, vinculant la informació amb altres registres administratius.
Infografia Renda Garantida de Ciutadania