Pasar al contenido principal

Publicació de l’avaluació del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge de la Diputació de Barcelona en col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Ivàlua publica l’avaluació de la implementació del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge, un programa impulsat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat d’ajut a famílies de la demarcació de Barcelona en risc de perdre l’habitatge habitual com a conseqüència de l’impagament de préstecs hipotecaris o del lloguer.

A través del SIDH, s’ofereix informació i assessorament jurídic a persones en risc de perdre el seu habitatge principal, i si s’escau, s’intercedeix per elles davant les entitats financeres a través d’una plataforma de mediació única, amb l’objectiu últim d’arribar a un acord que eviti la pèrdua imminent de l’habitatge de les llars afectades, i conseqüentment totes les problemàtiques que se’n poden derivar.

L’avaluació dona resposta a preguntes relacionades amb la implementació del programa a la pràctica en relació amb el que s’esperava o es pretenia quan es va dissenyar, incloent l’anàlisi de la cobertura del programa, la caracterització dels usuaris i comparació amb la població diana i l’anàlisi de les diverses activitats del SIDH a la pràctica. Per fer-ho, s’ha combinat l’anàlisi dels registres del programa i enquestes poblacionals amb les percepcions sobre el disseny i l’execució del programa per part dels principals agents involucrats en el mateix

De l’avaluació realitzada se’n deriven les recomanacions següents: en primer lloc, cal enfortir la vessant preventiva del SIDH i millorar el sistema actual de notificació de casos i ampliar-ne la seva cobertura a tots els municipis, mitjançant la creació d’un protocol entre diferents nivells d’administració que acceleri la detecció proactiva de famílies en risc d’exclusió residencial; en segon lloc, cal treballar per comptar amb un model predictiu capaç de detectar zones calentes del problema, el qual hauria d’ajudar a assignar recursos i concentrar la difusió del servei en les zones amb major incidència. També es fa necessari articular accions de sensibilització i publicitat, amb la voluntat que les famílies més vulnerables coneguin el servei i sàpiguen on adreçar-se tant bon punt es troben amb problemes d’impagaments relacionats amb l’habitatge. En quart lloc es fa important redefinir el SIDH com un servei estructural i dotar-lo de recursos per tal de fer front a la problemàtica canviant de l’exclusió residencial. En cinquè lloc, cal generar un sistema d’indicadors partir de registres administratius, que integri indicadors de necessitats, implementació i resultat i seguiment dels usuaris. Finalment es fa necessari buscar formes de combinar el SIDH amb altres polítiques complementàries, com ara polítiques de renda familiar o educació financera.

 

Informe avaluació SIDH

Policy brief (resum) SIDH

 

Entitat sol·licitant: Diputació de Barcelona

Entitat col·laboradora: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Equip avaluador d’Ivàlua: Federico Todeschini, Anna Segura i Jordi Sanz