Skip to main content
Accedir al perfil

Carolina Muñoz Mendoza

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Habitatge , Participació , Salut

Organització: Instituto de Govern y Politiques Publiques (IGOP) UAB

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés

Tècniques d'anàlisi: Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Centres de recerca , Consultoria , Professional independent , Tercer sector social , Universitats