Skip to main content

La Generalitat crea una categoria professional per a analistes de dades i estadística

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

La Generalitat de Catalunya ha creat una categoria específica per a analistes de dades i estadística, tal com recull el Decret Llei 3/2024 de concessió d’un suplement de crèdit i d’un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d’altres mesures financeres i administratives, aprovat l’11 d’abril. Aquesta decisió suposa donar consideració pròpia a un perfil professional cada cop més demandat a l’entorn de l’Administració en què la gestió de dades va en augment. L’anàlisi de dades és imprescindible per a la presa de decisions en tots els àmbits de l’administració. Per a l'accés a l'escala estadística i d'anàlisi es requereix estar en possessió d'un títol universitari de grau, doctorat o llicenciatura, enginyeria o arquitectura. 

Aquesta nova escala estadística i d'anàlisi del cos superior d'administració de la Generalitat es crea, dins el cos superior d'administració de la Generalitat. Correspon a aquesta categoria l'elaboració, anàlisi, proposta, assessorament i suport tècnic en matèria de dades estadístiques i la gestió del seu tractament, en relació amb models i metodologies estadístiques, en operacions de recollida i reutilització de dades; l'elaboració i coordinació de la gestió estadística oficial i dels programes i projectes d'actuació estadística; l'assistència tècnica a les institucions i òrgans per a l'elaboració d'estadístiques; l'elaboració i gestió del sistema de registres estadístics, directoris i altres registres associats d'estadística oficial; el disseny, la definició, l'elaboració i l'anàlisi d'enquestes i estudis d'opinió; la innovació i investigació en el tractament de noves fonts de dades i la implementació de noves metodologies.

 

Decret Llei 3/2024 de la Generalitat de Catalunya