Skip to main content

Presentació de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)

El 8 de juny de 2010 es presenta públicament a IESE l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS). La nova Agència és el resultat de la modificació de la denominació i dels Estatuts de l’ Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, acordada pel Govern de la Generalitat el 15 de juny de 2010.

La modificació dels Estatuts implica, d'una banda, una consolidació i ampliació de funcions que ja tenia encomanades l’AARTM en avaluació de les tecnologies i de la recerca i en avaluació de la qualitat de l'atenció sanitària a Catalunya.  Entre les noves funcions que se li assignen en aquests àmbits destaquen, lligades a l'objectiu de millora de la qualitat assistencial, el desenvolupament i l'adaptació d'indicadors, instruments i tècniques de control dels processos i resultats de l'atenció sanitària i el disseny d'estratègies de monitoratge de la qualitat en la provisió de serveis assistencials.

D'altra banda, se li assigna un nou objectiu: proveir al sistema sanitari de cobertura pública de Catalunya de les infraestructures i serveis de les tecnologies de la informació i comunicació que permetin compartir el coneixement que el sistema sanitari català en el seu conjunt requereix per a la millora de la qualitat en la prestació assistencial i en la gestió dels serveis sanitaris.