Ivàlua convoca la provisió de la vacant de Tècnica de Gestió Economica

Procés no vigent
Data límit de presentació de sol·licituds

Ivàlua és un consorci públic integrat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de Treball, Econòmic i Social.

Ivàlua té per missió la promoció de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania en general. Per portar a terme aquesta missió, Ivàlua té com a principals funcions:

 • Detectar temàtiques d’interès per al disseny, la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques.
 • Produir informació i instruments que permetin a les administracions públiques i a la societat en general, realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupar activitats de formació i projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques o participar en programes de formació d’altres organismes amb aquesta mateixa finalitat.
 • Avaluar polítiques públiques segons les línies d’investigació del centre i/o per encàrrec, prèvia aprovació del Consell Rector.
 • Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques, mitjançant formats i canals adaptats als diferents tipus de destinataris.
 • Desenvolupar altres activitats que facilitin el compliment de la seva missió.

Per donar suport a les seves línies de treball, Ivàlua convoca la provisió temporal de la vacant de TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA a Ivàlua

Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Tècnic/a de Gestió Econòmica
Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)
Retribució bruta anual: 25.757,66 euros bruts anuals
Vinculació: contracte laboral de duració determinada (3 anys)
Jornada: 37,5 hores
Incorporació: immediata
Horari: matí i tarda, amb flexibilitat horària

Requisits de participació

 • Preferentment personal procedent de les administracions consorciades d’Ivàlua, que compleixin amb els següents requisits:
  • Disposar d’una titulació universitària, diplomatura, grau o equivalents, en l’àmbit de l’Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Econòmiques o Dret.
  • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.
  • Complir els requisits que amb caràcter general estableixen els art. 56 i 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
 • També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no provenir  de  les  administracions consorciades d’Ivàlua, compleixin amb la resta de requisits que es determinen  en aquesta convocatòria.
   

Funcions del lloc de treball

 • Donar suport tècnic al/la Responsable d’Administració i Recursos en tots els processos relacionats amb la gestió econòmica i fiscal de l’entitat.
 • Comptabilitzar les operacions periòdiques amb l’objectiu d’obtenir una comptabilitat correcta que garanteixi la fiabilitat en els resultats.
 • Gestionar tota la documentació de la gestió econòmica de Ivàlua amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa i legislació vigent.
 • Fer seguiment de l’execució del pressupost aprovat.
 • Fer seguiment de deutors i creditors mensuals.
 • Mantenir actualitzat l’inventari de l’entitat.
 • Donar suport al/la seu/va superior immediat en el seguiment dels KPI (indicadors estratègics) anuals.
 • Controlar i assessorar sobre totes les qüestions del programa corporatiu de  gestió  econòmica utilitzat al Consorci per garantir que funciona correctament, així com que compleix tots els requeriments necessaris per desenvolupar correctament la feina.
 • Proposar procediments de millora en el seu àmbit d’actuació.
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada, per raons de servei, d’acord amb la seva categoria professional.

Es valorarà:

 • Experiència professional en llocs de treball anàlegs a institucions del sector públic.
 • Experiència professional específica i coneixements avançats en Comptabilitat pública i privada.
 • Experiència professional específica i coneixements en procediment administratiu.
 • Experiència professional específica i coneixements en control de gestió.
 • Formació addicional específica en qualsevol disciplina en l’àrea de la gestió pública.
 • Coneixements en els programes de gestió financera i pressupostària KIT EEPP i/o GECAT.
 • Habilitats i competències:
  • Elevada capacitat de treball en equip.
  • Planificació i organització.
  • Pro activitat, autonomia i actitud creativa.

Forma d'ocupació del lloc:

 • Contracte laboral de duració determinada (3 anys)

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones interessades hauran de trametre per correu electrònic (preferentment en .pdf) a l’adreça seleccio@ivalua.cat, indicant en l’assumpte del missatge la referència Cognoms, Nom - Convocatòria Tècnic/a Gestió Econòmica, afegint la següent documentació:
  • Carta de presentació
  • Currículum Vitae actualitzat
  • Fer constar en l’apartat reservat al text, de forma telegràfica: NIF, cognoms, nom, telèfon de contacte, titulació, nivell de català, lloc de treball que ocupa actualment
 • Les sol·licituds s’han de fer arribar com a màxim fins al dia 31 d’octubre de 2019.

Procediment de selecció:

 1. Comprovació dels requisits de participació
 2. Anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica i general, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc ofert.
 3. Un cop feta la valoració del currículum, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals requerides pel lloc.
 4. Per últim, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre el contingut funcional del lloc i els altres aspectes a valorar.

Les demandes que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d'acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

Oferta Tècnic/a Gestió Econòmica