Vés al contingut

Protocol d’avaluabilitat

Cada cop són més les persones que avaluen o desitgen avaluar les polítiques públiques en les que prenen part. Tanmateix, no sempre es donen les condicions que garanteixen que una avaluació podrà generar coneixement de qualitat i útil per a la millora de la presa de decisions.

L’anàlisi de l’avaluabilitat permet identificar, en un moment determinat, si una política concreta reuneix les condicions per ser avaluada, i ajuda a planificar l’avaluació amb la mirada posada en l’aprenentatge i la millora presa de decisions. 

El protocol d’avaluabilitat és una eina dirigida a professionals que tenen responsabilitat en les polítiques públiques i del tercer sector social a l’hora d’emprendre una avaluació, ja sigui per encarregar-la o per a realitzar-la. Aquest recurs, desenvolupat per Ivàlua en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, està pensat per fer una anàlisi inicial sobre l’avaluabilitat d’una determinada política i aleshores poder decidir si és convenient dur a terme una avaluació, i en cas afirmatiu, de quin tipus.

Inspirada en el protocol d’avaluabilitat, l’Eina autodiagnòstica d’avaluació, fruit d’un projecte conjunt d’Ivàlua i la Taula d’Entitats del Tercer Sector, ofereix un recurs d’avaluabilitat per a les entitats del tercer sector social. L’eina té com a finalitat la promoció d’avaluacions útils, ajustades a la realitat dels projectes i/o programes i orientades a la presa de decisions estratègiques. Està pensada per a guiar les entitats en el procés de reflexió previ a la posada en marxa d’una avaluació. L’eina incorpora a més, una Caixa d’Eines, que recull un ampli conjunt de recursos d’avaluació, ordenats segons tipus d’eines, temàtica i tipus d’avaluació. La Caixa d’Eines està dissenyada per a orientar les entitats en aquells aspectes en què tinguin més dificultats per a què puguin continuar desenvolupant les seves capacitats d'avaluació.

 

Accedir a l’eina autodiagnòstica d’avaluació