Protocol d’avaluabilitat

Cada cop són més les persones que avaluen o desitgen avaluar les polítiques públiques en les que prenen part. Tanmateix, no sempre es donen les condicions que garanteixen que una avaluació podrà generar coneixement de qualitat i útil per a la millora de la presa de decisions.

L’anàlisi de l’avaluabilitat permet identificar, en un moment determinat, si una política concreta reuneix les condicions per ser avaluada, i ajuda a planificar l’avaluació amb la mirada posada en l’aprenentatge i la millora presa de decisions. 

El protocol d’avaluabilitat és una eina dirigida a professionals que tenen responsabilitat en les polítiques públiques i del tercer sector social a l’hora d’emprendre una avaluació, ja sigui per encarregar-la o per a realitzar-la. Aquest recurs, desenvolupat per Ivàlua en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, està pensat per fer una anàlisi inicial sobre l’avaluabilitat d’una determinada política i aleshores poder decidir si és convenient dur a terme una avaluació, i en cas afirmatiu, de quin tipus.