Vés al contingut

Ajut extraordinari per a persones treballadores autònomes

L’any 2020 es van produir fortes restriccions a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19 que van afectar, d’entre altres, el sector empresarial. L’activitat econòmica se’n va ressentir i per tal de mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre els col·lectiu més afectats, la Generalitat de Catalunya va desplegar un seguit d’ajuts extraordinaris durant l’any 2020 i 2021.

Les persones treballadores per compti propi van ser un dels col·lectius especialment perjudicats, amb la continuïtat de la seva activitat productiva en perill. Com a resposta a la situació d’emergència les institucions públiques van atorgar ajuts i subvencions, entre ells l’ajut extraordinari per a persones treballadores autònomes individuals i treballadores autònomes d’una microempresa per tal de facilitar el manteniment de la seva activitat i evitar la baixa a la Seguretat Social. Es va decretar una primera convocatòria al novembre de 2020. Donat el volum de sol·licituds, l’ajut es va ampliar amb dues convocatòries més al desembre del 2020 i març del 2021.

L'ajut extraordinari per a persones treballadores autònomes i treballadores d’una microempresa consistia en una transferència de 2.000€ concedida a les persones que complien els requisits de l’ajut. L’informe analitza 3 convocatòries (novembre i desembre del 2020 i març del 2021), amb un  pressupost total de 658 milions d'euros.

Lavaluació de l’impacte ha consistit en examinar els efectes de les convocatòries de desembre i de març per separat en les persones que han estat beneficiàries de cada convocatòria en el manteniment de l’activitat a curt i mitjà termini. 

Analitzar l’efecte de les convocatòries de desembre de 2020 i de març de 2021, separadament, sobre la probabilitat de mantenir-se d’alta al RETA i de fer-ho sense estar rebent la prestació per cessament d’activitat, per tota la mostra de beneficiàries i separadament per les dones i els homes beneficiaris.
Els resultats de l’anàlisi indiquen que, si bé l’ajut ha contribuït a que entre un 1,2% i un 1,9% de les persones beneficiàries no es donessin de baixa com a autònomes en el curt termini, aquest efecte es dilueix al mitjà termini.
Tot i així, l’efecte positiu en la probabilitat d’estar d’alta a RETA no es tradueix en un increment en la probabilitat d’estar actiu com a treballador o treballadora per compte propi, entesa com la probabilitat d’estar donat d’alta a RETA i treballant (enlloc de rebent la prestació per cessament d’activitat).
Els resultats no són substantivament diferents quan s’analitza l’impacte de l’ajut de manera separada per les dones i els homes.
Els resultats de l’anàlisi d’impacte van en línia amb les conclusions de l’avaluació de la implementació, que apuntaven a que l’ajut va ser secundari i insuficient, i que van ser altres prestacions de caràcter més estructural les que van protegir les persones autònomes durant la crisis de la COVID.
Per augmentar l’eficiència de l’ajut, es recomana explorar opcions per incloure a la convocatòria un sistema de verificació de requisits que permeti focalitzar els ajuts sobre aquelles persones amb major probabilitat d’estar en situació de risc i/o als sectors més afectats per les restriccions vigents sense incrementar la càrrega burocràtica en el moment de la sol·licitud.
Per augmentar l’efectivitat de l’ajut, es recomana adaptar la quantia de l’ajut a la durada i la gravetat de la crisis, per tal que sigui suficient per marcar la diferència en el desenvolupament de l’activitat econòmica de les persones que se’n beneficiïn.
Infografia