dv., 14/11/2014 - 13:53

Propera jornada sobre "L’efectivitat de les Polítiques Actives d’Ocupació a debat", el 9 de desembre

L’actual crisi econòmica ha comportat un increment de l’atur fins a cotes difícilment sostenibles. Davant d’aquesta problemàtica que genera costos econòmics i socials de primera magnitud, els governs europeus miren de posar-hi remei mitjançant iniciatives de naturalesa diversa: a nivell macro, actuant sobre els factors institucionals que condicionen el funcionament del mercat de treball; i a nivell micro, posant en marxa polítiques actives d’ocupació (PAO), com ara la formació ocupacional o l’assessorament per a la recerca de feina, amb el propòsit d’incrementar la inserció laboral dels aturats.

Tanmateix, malgrat els recursos que s’hi  destinen, aconsegueixen aquestes polítiques el seu objectiu? Totes per igual? Per a qualsevol col·lectiu d’aturats?  A tots els països?

Ivàlua amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” organitza una Jornada el proper 9 de desembre,  que pretén donar resposta als interrogants anteriors a través de les contribucions d’experts internacionals, especialment d’àmbit europeu, amb el propòsit de millorar el disseny de les PAO que es porten a terme al nostre país. A més, atès que l’avaluació d’aquestes polítiques ha estat molt limitada a casa nostra, la Jornada també vol esperonar-ne la seva aplicació presentant experiències d’altres països on l’avaluació ha tingut un recorregut molt més ampli.  

Més informació i inscripcions >>