dv., 14/05/2021 - 11:08

Ivàlua publica la memòria anual que recull un resum de tots els projectes realitzats al 2020

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El Consell Rector d’Ivàlua va aprovar el 13 de maig la memòria d’activitats d’Ivàlua 2020, que inclou els comptes anuals i el resum de l’activitat duta a terme al llarg de l’any, marcada per la pandèmia de la Covid-19. Ivàlua ha completat 10 avaluacions, ha realitzat 4 assessoraments, ha organitzat activitats de difusió de l’avaluació telemàtiques com els Webinars Avaluar per millorar i ha publicat nous recursos com el Toolkit, eines pràctiques en avaluació. 

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques presenta la memòria del 2020, curs en què ha seguit apostant per realitzar avaluacions i generar evidència, crear recursos en avaluació i difondre la cultura de l’avaluació. Arran de la crisi per la Covid-19, Ivàlua va readaptar, redefinir o ajornar projectes, però tot i així s’ha experimentat un increment de la demanda d’avaluació al 2020. També s’ha treballat en l’impuls de l’activitat i la comunicació en format no presencial i s’han dut a terme iniciatives destinades a millorar i promoure l’ús i la institucionalització de l’avaluació de Catalunya.

El 2020 s’han dut a terme projectes d’avaluació com la Renda Garantida de Ciutadania o Beneficis Fiscals en matèria d’habitatge per la Generalitat de Catalunya; el projecte de Dispositius de seguretat a la llar dels usuaris de teleassistència domicilària de la Diputació de Barcelona; o els assessoraments en avaluació per les entitats del Tercer Sector Social, entre molts d’altres. Davant la crisi de la Covid-19 es van impulsar avaluacions amb una perspectiva a llarg termini en àmbits rellevants com són les polítiques de renda, les polítiques de cooperació, les polítiques de serveis socials a nivell local, les polítiques d’ingrés en matèria d’habitatge i també les polítiques educatives on s’han dut a terme un gran nombre d’avaluacions en col·laboració amb diferents nivells d’administració; d’aquesta forma s’han avaluat iniciatives pilot com els Plans Educatius d’Entorn de la Generalitat de Catalunya, l’Escola de Segones Oportunitats i els projectes de lleure educatiu Caixa d’Eines i Educarts per a l’Ajuntament de Barcelona i el procés d’assignació escolar per a la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

A nivell de recursos, s’ha posat en funcionament el Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques amb la Universitat Pompeu Fabra; s’ha creat el Toolkit en avaluació, eines pràctiques en avaluació que té com a objectiu sensibilitzar sobre la importància d’avaluar les intervencions, superar les barreres tècniques que poden dificultar les avaluacions i comptar amb eines per enfortir la capacitat de les administracions de les persones que hi treballen.

A nivell institucional és important destacar la modificació dels estatuts d’Ivàlua iniciada el darrer Consell Rector de l’any i efectiva des d’inicis del 2021, necessària per donar resposta a la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, canvi que ha de permetre millorar el treball per projectes que duu a terme el consorci. 

A nivell administratiu, en la darrera reunió del Consell Rector realitzada el 13 de maig es van aprovar els comptes anuals i la Memòria d’Activitats 2020. També es van concretar l’actualització de les tarifes i cost de les avaluacions per part d’Ivàlua que es posaran en marxa pròximament.

 

Memòria d’Activitats d’Ivàlua 2020

Presentació de president del Consell Rector d’Ivàlua, Xavier Cuadras Morató.

Ivàlua 2020: Avaluar en el context de la pandèmia

Com no podia ser d’altra manera, l’any 2020 a Ivàlua ve marcat per l’impacte de la pandèmia del covid-19. A inicis de l’any, el Pla d’Actuacions d’Ivàlua comptava amb un gran nombre de demandes d’avaluació. La irrupció de la COVID va fer que moltes d’aquestes demandes es readaptessin, mentre que al mateix temps altres es van redefinir o van ser ajornades i també en van sorgir de noves. La nova situació va provocar l’endarreriment en l’inici dels projectes i això va fer que es concentressin els esforços a posar en marxa eines i iniciatives a llarg termini destinades a millorar i promoure l’ús i la institucionalització de l’avaluació de Catalunya. 

A mesura que l’any avançava també ho va anar fent la posada en marxa dels projectes i es van concretar avaluacions amb una perspectiva sistèmica en àmbits rellevants com són les polítiques de renda, les polítiques de cooperació, les polítiques de serveis socials a nivell local, les polítiques educatives i les polítiques d’ingrés en matèria d’habitatge. 

Amb la Generalitat de Catalunya s’ha avançat en l’avaluació de polítiques rellevants de despesa com ara la Renda Garantida de Ciutadania i també en polítiques d’ingressos com l’avaluació dels Beneficis Fiscals en les polítiques d’habitatge, unes polítiques molt importants pel volum de recursos que suposen i que s’aborden en una perspectiva a llarg termini. 

Amb la Diputació de Barcelona es va finalitzar i lliurar l’avaluació de l’efectivitat de la implantació dels dispositius de seguretat a la llar (detectors de foc /fum i gas) en usuaris de servei de teleassistència domiciliària i s’ha avançat en la definició del Pla General d’Inversions que es començarà a avaluar el 2021.

A nivell sectorial, s’han intensificat les avaluacions corresponents a l’àmbit educatiu, amb algunes iniciatives pilot com són els Plans Educatius d’Entorn de la Generalitat de Catalunya i l’Escola de Segones Oportunitats per a l’Ajuntament de Barcelona. També s’ha avaluat el Procés Escolarització a Barcelona per a la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 

S’han endegat projectes en l’àmbit de la cultura com és el projecte de lleure educatiu Caixa d’Eines i Educarts, per a l’Ajuntament de Barcelona i actualment s’està analitzant l’avaluabilitat de diferents projectes culturals amb la Generalitat de Catalunya, alhora que s’han seguit duent a terme iniciatives en l’àmbit social com és l’avaluació de la Renda Garantida de Ciutadania, l’avaluació del projecte BMincome i, a inicis de l’any, algunes iniciatives de caracterització de la pobresa energètica per a la Generalitat de Catalunya i el Pla de Barris per a foment de Ciutat Vella. 

A més de promoure la generació d’evidència tant per part d’Ivàlua com per part d’altres entitats, el 2020 s’ha avançat en desenvolupar eines per quan no es pot generar evidència, de manera que cal trobar-la fora, destriar-la, sintetitzar-la i posar-la a disposició de les entitats i organitzacions de casa nostra. 

En aquest sentit s’ha seguit aprofundint en el projecte Què Funciona en Educació? i s’ha dissenyat de forma participativa amb la DG Joventut i el ICD el projecte Què Funciona en matèria d’equitat de gènere i diversitat LGTBI+, amb el que es fa un pas endavant en la incorporació d’evidència externa per a un millor disseny de polítiques a casa nostra en aquest àmbit, alhora que s’incorpora una nova iniciativa Què funciona en els projectes de l’institut. 

El 2020 s’ha posat en marxa la col·lecció de Toolkits, que té com a objectiu sensibilitzar sobre la importància d’avaluar les intervencions socials, remoure les barreres tècniques que poden dificultar les avaluacions i comptar amb eines per enfortir les capacitats de les administracions i de les persones que hi treballen. 

A nivell de difusió, s’ha iniciat un cicle de webinars d’avaluació que té com o objectiu sensibilitzar sobre la importància de l’avaluació en els moments actuals. 

A nivell institucional és important destacar la modificació dels estatuts d’Ivàlua iniciada el darrer Consell Rector de l’any i que serà efectiva a inicis del 2021; aquesta modificació és necessària per donar resposta a la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, canvi que ha de permetre millorar el treball per projectes que duu a terme el consorci. 

La mobilització dels recercadors i recercadores envers a activitats relacionades amb l’avaluació és també una iniciativa clau per avançar cap a una comunitat de l’avaluació a casa nostra; en aquest sentit em vull referir a un aspecte molt important i és la voluntat i l’acord expressats pels membres del Consell Rector per a què Ivàlua en el futur s’instal·li al Campus de la Ciutadella del Coneixement de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta iniciativa permetrà fer un pas endavant en l’apropament d’aquest coneixement a la societat, un apropament que té lloc de forma molt visible en les avaluacions de polítiques. 

En l’actualitat, tot l’equip d’Ivàlua està teletreballant i s’ha elaborat una estratègia de teletreball que es farà efectiva en la situació de nova normalitat. 

El fet que el 2020 hagi acabat amb una notable demanda d’avaluacions evidencia que s’està produint un canvi cultural i que l’avaluació es veu cada cop més com a un element de millora del conjunt de les administracions públiques i de les entitats del tercer sector. Tant de bo aquesta constatació serveixi perquè entre tots els actors d’aquest país es generin les condicions necessàries perquè l’avaluació segueixi creixent a casa nostra a mesura que ho fa la seva demanda.  

 

Xavier Cuadras Morató

President del Consell Rector d’Ivàlua