Vés al contingut

Ivàlua compareix al Parlament per explicar la seva tasca en avaluació davant els grups parlamentaris

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El director executiu d’Ivàlua, Marc Balaguer, ha estat convidat a explicar la tasca d’Ivàlua a la compareixença davant la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya que va fer la Secretària d’Economia, Natàlia Mas, acompanyada de la directora general de Pressupostos, Anna Tarrach, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, per explicar el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya. Des d’Ivàlua es van explicar algunes de les avaluacions que s’han dut a terme recentment i també les iniciatives encaminades a promoure la realització d’avaluacions, apropar-les als decisors públics i fer que es facin servir més. També la compareixença va servir per explicar als grups parlamentaris les iniciatives que està duent a terme la Generalitat de Catalunya per a promoure la institucionalització de l’avaluació des de diferents vessants com són l’impuls d’una comunitat de pràctica de l’avaluació (COAVA), la posada en marxa d’un fons per a la promoció de l’avaluació (PROAVA) per a les entitats del sector públic de la Generalitat i la comissió Interdepartamental d’Avaluació (CIAVA) que ha de servir per a impulsar una agenda d’avaluacions.

 

La secretària d'Economia aposta per integrar l'avaluació dins el cicle pressupostari "per tal d'assolir el major rendiment social de cada euro públic"

 

< Convida la Cambra catalana a incorporar aquesta pràctica a l’hora de proposar noves iniciatives legislatives que tinguin impacte en la despesa pública

< Natàlia Mas intervé a la Comissió d’Economia del Parlament per explicar la institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya

La secretària d’Economia del Govern, Natàlia Mas Guix, ha plantejat avui al Parlament la necessitat que l’avaluació esdevingui una pràctica sistemàtica i periòdica dins el cicle pressupostari “per tal d’assolir el major rendiment social de cada euro públic i millorar l’acció de govern, la transparència i el rendiment de comptes democràtics”. Mas ha insistit que “l’avaluació ens permet obtenir un coneixement rigorós sobre els efectes i el funcionament de les actuacions públiques”, i ha afegit que “les finances públiques han de ser una important palanca, una peça clau, en la consecució de la millora del progrés social i el benestar”. “Des d’aquest punt de vista, l’avaluació ens facilita una presa de decisions i d’assignació de recursos més ben informades”, ha assegurat la secretària.

Natàlia Mas, que avui ha intervingut a la Comissió d’Economia del Parlament per explicar la institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya, ha afirmat que, davant d’una situació que ve marcada per creixents reptes en l’àmbit de les finances públiques, “hem de reduir la rigidesa dels pressupostos públics, hereus de decisions preses en el passat, que en condicionen el marge de maniobra i la capacitat per fer front a nous reptes”. Segons Mas, cal fer un esforç addicional i compartit, per “guanyar eficàcia, eficiència i transparència”. “Utilitzar l’avaluació de manera sistemàtica ens permetrà dissenyar millors polítiques i fer un millor ús dels recursos públics”, ha puntualitzat.

En aquesta línia, la secretària ha convidat el Parlament a incorporar l’avaluació en les iniciatives legislatives que aprovi i que tinguin impacte en la despesa pública. “Les oficines pressupostàries del Parlament poden ser una peça fonamental en la institucionalització de l’avaluació”, ha afegit. “Per avançar cap a una nova cultura d’avaluació de les polítiques públiques cal comptar amb la implicació de tots els agents públics. Entre tots hem de fer créixer la pràctica de l’avaluació arreu del país per millorar l’acció pública i maximitzar el benestar social”, ha conclòs Mas.

 

Un fons per cofinançar les avaluacions de les polítiques públiques

Per la seva banda, la directora general de Pressupostos, Anna Tarrach, ha anunciat que “el departament de la Vicepresidència ha posat en marxa un fons dotat amb 180.000 euros, que servirà per cofinançar avaluacions proposades per departaments i entitats de la Generalitat”. El llindar màxim d’aquest cofinançament serà del 65% de la despesa global de cada avaluació i la resta anirà a càrrec del departament responsable de la política avaluada. “L’objectiu del fons és fomentar l’ús sistemàtic de l’avaluació i incorporar l’evidència en la presa de decisions”, ha explicat Tarrach, que també ha recordat la recent creada Comissió Interdepartamental d’Avaluació de Polítiques Públiques (CIAVA). Un òrgan del Govern que s’encarregarà de coordinar la planificació d’actuacions d’avaluació de tots els departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Durant la seva intervenció, la directora general ha explicat que el Govern ja està treballant en processos de revisió de la despesa, coneguts com a spending reviews, una forma específica d’avaluació que consisteix a fer “escrutinis exhaustius” de determinats programes per aconseguir “trencar l’incrementalisme propi dels mecanismes pressupostaris tradicionals i identificar opcions d’estalvi i millora de les previsions”. Tarrach ha posat de relleu que “el Govern ha aconseguit obtenir millores tècniques i metodològiques en els processos i estalvis econòmics significatius en alguns dels programes que s’han revisat”.

 

Un context de despesa creixent i limitada per les regles fiscals

La secretària d’Economia ha emmarcat aquesta iniciativa en un context en què “les necessitats de despesa en el conjunt de països europeus seran cada vegada més elevades” (envelliment de la població, la cronicitat de les malalties, la immigració, la tecnificació dels serveis, la crisi climàtica i la revolució digital), mentre que el creixement d’aquesta despesa estarà molt limitat per les regles fiscals (dèficit, deute, regla de despesa).

En el cas concret de Catalunya, Mas ha fet notar que ha de fer front a un sistema de repartiment d’ingressos entre nivells d’administració molt injust, en el sentit que les comunitats autònomes, que són les que porten el pes dels serveis de l’estat del benestar, no tenen a la seva disposició els recursos que necessitarien. “La prova d’això és que el desequilibri vertical ha anat empitjorant en els anys de crisi econòmica i l’Administració central s’ha apropiat dels increments de recaptació de l’IVA i altres impostos”, ha puntualitzat.

Mas també s’ha referit al repartiment dels objectius de dèficit, que ha considerat “arbitrari” i que “incompleix sistemàticament el que es derivaria de la normativa d’estabilitat pressupostària”. Per acabar, ha parlat de la tercera limitació al creixement, la regla de despesa que, segons Mas, “tal com està configurada a l’estat espanyol penalitza la inversió i és una àncora pel creixement futur”.

 

Ivàlua: 10 anys avaluant polítiques públiques que han beneficiat 1,4 milions de persones

El director executiu de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), Marc Balaguer, ha destacat que “en els seus 10 anys d’història, Ivàlua ha avaluat polítiques públiques que suposen en el seu conjunt prop de 2.400 milions d’euros de pressupost i que han beneficiat a més d’1,4 milions de persones”.

Balaguer ha insistit sobre la necessitat de fer avaluacions perquè “permeten conèixer realment en quina mesura les polítiques donen resposta als reptes plantejats”, és a dir, si estan motivades per l’existència d’un problema o d’una situació social insatisfactòria a la qual cal donar resposta. “L’evidència que es genera fent avaluacions és una contribució indispensable per millorar les polítiques públiques i com a element bàsic a favor del rendiment de comptes, de transparència pública i de democràcia”, ha afirmat.

Finalment, Balaguer ha explicat que “en països on la institucionalització de l’avaluació està més consolidada, existeixen molts actors que la promouen i el Parlament n’és un d’important”. Segons el director d’Ivàlua, i d’acord amb les experiències d’altres països el Parlament pot contribuir a la institucionalització de l’avaluació “incorporant-la a la legislació, encarregant-la de forma directa o a través d’oficines o agències d’avaluació del Parlament i instant les sindicatures de Comptes i de Greuges a fer el mateix”.

Ivàlua és un consorci que està participat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Té com a objectius fer avaluacions, generar evidència, formar en avaluació i proporcionar eines a les administracions que els ajudin a millorar la presa de decisions.