Vés al contingut

Ivàlua 2017: Balanç d’un nou any fent créixer l’avaluació a Catalunya

A Ivàlua vam encarar el 2017 amb dos grans objectius: fer de les avaluacions l’eix a partir del qual estendre la cultura de l’avaluació entre les administracions i entitats que dissenyen i executen polítiques públiques i apostar perquè l’evidència serveixi efectivament per millorar la presa de decisions. Amb aquesta voluntat, durant aquest any hem dut a terme 19 avaluacions (dues més que l’any 2016), hem incrementat notablement les accions formatives i hem donat un impuls a la nostra estratègia de comunicació.


Avaluacions clau en la innovació en polítiques socials

Durant el 2017, han tingut un pes especial les avaluacions de programes o polítiques de l’àmbit social, si bé també hem avaluat programes de sectors nous per a Ivàlua com l’administració de justícia i la promoció econòmica.

Entre aquests projectes, cal destacar l’esforç realitzat per a caracteritzar des d’una perspectiva polièdrica la pobresa energètica a nivell territorial en col·laboració amb el Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

També  hem estat treballant en dos projectes en col·laboració amb la Diputació de Barcelona: l’avaluació del Sistema d’Intermediació sobre Deutes de l’Habitatge i l’avaluació dels Serveis Locals de Teleassistència. Són projectes de temàtiques innovadores, de gran importància estratègica i que han de permetre assolir dinàmiques de col·laboració a llarg termini amb les persones responsables dels programes com a element cabdal per a incorporar l’evidència a la presa de decisions per part d’aquesta institució.

El 2017 s’ha caracteritzat també per un increment notable de les avaluacions realitzades en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta de polítiques de gran rellevància com el Pla de Barris, el projecte Primer la Llar o el Fons extraordinari per ajuts d’urgència social a infants de 0-16 anys, a més del projecte B-Mincome, de l’Ajuntament de Barcelona.

Finalment, tot coincidint amb la seva posada en marxa, s’ha iniciat l’avaluació del disseny i la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, una avaluació que presenta elevades sinèrgies amb el projecte B-Mincome, i que prendrà encara més rellevància al llarg del 2018.


Més aliances per a enfortir l’avaluació

Aquest 2017 també ha estat molt important per a l’establiment de noves aliances amb agents clau. Per la seva importància a nivell transversal, destaca la col·laboració realitzada amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que fins ara ha estat focalitzada a analitzar la presència i importància atorgada a l’avaluació per part dels càrrecs directius i que tindrà continuïtat el 2018 amb l’objectiu d’enfortir la cultura de l’avaluació, la rendició de comptes i la millora continuada en l’administració pública catalana.

Així mateix, cal assenyalar la posada en marxa d’una estratègia de col·laboració a llarg termini amb la Taula del Tercer Sector, a mida per a les entitats socials. Fins ara, aquesta col·laboració ha donat lloc a l’elaboració d’una guia pràctica i a la provisió de formació i assessoraments específics per aquelles entitats que volen tirar endavant avaluacions dels seus programes.


Noves eines: els estudis d’avaluabilitat i les revisions sistemàtiques

A més, el 2017 s’han incorporat dues noves eines a la cartera de serveis d’Ivàlua amb la finalitat d’incrementar l’ús i la rellevància de l’avaluació de polítiques: es tracta de les revisions sistemàtiques i els estudis d’avaluabilitat.

S’ha començat a treballar en dues revisions sistemàtiques: una en matèria de polítiques d’habitatge amb l’Ajuntament de Barcelona i una altra en matèria d’automatització de l’ensenyament en col·laboració amb l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquestes dues iniciatives s’afegeixen al treball de fons que des de 2015 s’està duent a terme en el marc del projecte “Què funciona en educació?”, en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill.

Al seu torn, les anàlisis d’avaluabilitat permeten identificar els elements necessaris que les polítiques públiques han d’incorporar per a poder ser avaluades i estan esdevenint una eina cabdal tant per a generar una demanda futura de projectes, com per a afavorir la institucionalització de l’avaluació.


Més formació com a resposta a un creixent interès en l’avaluació

Pel que fa a formació, i respecte al 2016, els cursos realitzats han passat de 8 a 13, s’ha incrementat l’alumnat de 170 a 284 persones i les hores lectives han augmentat de 194 a 217. Destaca el fet que per primer cop en els darrers anys s’han omplert les formacions sobre mètodes, i cal esmentar la contribució de la nova estratègia de comunicació en aquest sentit. A més, han incrementat fortament les formacions a mida (dirigides a l’administració i al tercer sector). Per altra banda, també han augmentat les col·laboracions externes amb Màsters i Postgraus.


El nostre propòsit per a l’any 2018

L’avaluació està adquirint mica en mica una major centralitat a les agendes de les administracions i de les entitats socials. De cara al 2018 cal seguir esforçant-nos perquè això continuï així, i això passa necessàriament per seguir treballant plegats amb l’objectiu que les avaluacions i, per tant, l’ús de l’evidència per la presa de decisions polítiques, passin a formar part de l’ADN de les administracions i de les entitats.

 

Frederic Udina

President del Consell Rector