Vés al contingut

Finalitza el període de consulta als ciutadans sobre l’avantprojecte de Llei de Bon Govern i Transparència

El 23 de març, el Govern va analitzar un informe sobre l'avantprojecte de la Llei de Bon Govern i Transparència i va acordar obrir un període de 15 dies d’audiència pública als ciutadans per recollir aportacions al text, el qual es va fer públic el dia 29 de març a través de la web Ministeri de la Presidència amb aquesta finalitat.  Durant aquests 15 dies la pàgina web ha rebut gairebé 80.000 visites i els ciutadans han enviat més de 3.600 contribucions.

El document estableix que hi haurà informació d'obligada publicitat administrativa. És a dir, accessible sense necessitat de sol·licitar-la expressament, atès que serà responsabilitat de l’Administració publicar-la a les webs institucionals. Una altra novetat és l'ampliació de la capacitat dels ciutadans per sol·licitar informació a les administracions públiques i el fet que aquestes queden obligades a respondre en un termini d’un mes, ampliable a dos en alguns casos. Les resolucions que deneguin o limitin l’accés hauran de ser motivades, tot i que es contempla la possibilitat que l’Administració no respongui i en aquets cas la sol·licitud s’haurà d’entendre desestimada.

Pel que fa a l’obligació de difondre informes d’avaluació de polítiques públiques, el text no els menciona de forma expressa. La referència més propera es troba a l’article 7, que fa al·lusió a l’obligació de difondre “informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics que siguin de la seva competència”.

Finalment, el text preveu la modificació del nom i funcions de l’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que passa a denominar-se Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios i que passa a tenir entre les seves funcions “la promoció de la transparència de l’activitat pública i la garantia del dret d’accés a la informació”.