Vés al contingut

El Govern aprova la modificació dels estatuts d'Ivàlua

El Govern ha acordat ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Ivàlua, que va aprovar el Consell Rector el mes d’abril passat, amb l’objectiu d’actualitzar i millorar alguns aspectes del seu funcionament. Els nous estatuts estableixen l’adscripció d’aquesta entitat de dret públic a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Economia i Coneixement, i preveuen la inclusió dels comptes en els pressupostos de la Generalitat i la supervisió financera per part de la Intervenció General, d’acord amb la regulació dels consorcis segons els canvis en la normativa estatal.

Més informació

Text íntegre dels Estatuts (DOGC, núm. 6919 - 23.7.2015)

FONT: Departament de la Presidència. Direcció General de Comunicació