dl., 07/05/2012 - 12:19

Definició de competències dels caps d’avaluació del Govern Federal canadenc

El Centre of Excellence in Evaluation (CEE), òrgan adscrit al Treasury Board of Canada i responsable de proposar i supervisar la política d’avaluació, ha definit i publicat les competències professionals dels caps d’Avaluació dels departaments i agències federals. Els caps d’Avaluació dels principals departaments i agències hauran de demostrar-ne un grau d’assoliment suficient abans del 31 de març de 2013.

Segons la política d’avaluació del Govern Federal de Canadà, actualitzada l’any 2009, cada departament i agència del Govern ha de comptar amb una estructura organitzativa interna dedicada a impulsar i gestionar l’avaluació. Al capdavant d’aquesta estructura es situa un cap d’Avaluació. Les funcions concretes d’aquesta figura estan definides en la Directiva sobre Avaluació aprovada també l’any 2009.

La relació de competències professionals que ara publica el CEE s’estructura en 5 blocs principals: experiència i coneixement de l’avaluació, valors i ètica, pensament estratègic, interrelació i implicació, i, finalment, gestió de l’avaluació. Cada bloc es subdivideix en dos o tres apartats, per als quals es detallen entre dos i sis competències clau.

Aquesta definició de competències té per finalitat una millor implantació i desenvolupament de la funció d’avaluació al Govern Federal, tant pel que fa al desenvolupament del personal actualment a càrrec d’aquestes funcions com amb relació a processos de selecció i de promoció futurs.

Font: Treasury Board of Canada Secretariat

Més informació