Pasar al contenido principal

Servei d´ajuda a domicili (SAD)

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) té per objectius donar suport a persones en situació de dependència o de risc social i potenciar la integració i autonomia en el seu entorn familiar i comunitari. És considerat un servei estratègic pel volum de recursos que s’hi destina i perquè és una de les polítiques més rellevants davant els reptes socials i demogràfics. Un dels seus principals objectius és donar atenció personal i suports per ajudar a les persones a romandre a la seva llar. El SAD s’insereix en un nou model d’atenció domiciliària (el SAED, Servei d’Atenció en Entorn Domiciliari) que pretén oferir una atenció més flexible, comunitària i preventiva i, per tant, es troba en un procés de replantejament i millora.

Entendre la dimensió conceptual i discursiva de la política, tot analitzant la coherència interna de la mateixa.
Analitzar la variabilitat en la prestació del SAD que es produeix entre Àrees Bàsiques de Serveis Socials així com els factors que expliquen aquesta diversitat.
Analitzar els usos del SAD Social, especialment a partir del desplegament de la Llei de dependència.
Analitzar l’efecte del confinament domiciliari per motiu de l’emergència sanitària per la COVID-19 l’any 2020 en el nombre de famílies ateses.
Coexisteixen diferents concepcions del SAD que dona lloc a una inexistència d’objectius clars i una política amb una coherència interna limitada.
La cobertura i intensitat del SAD als territoris és molt variable, una flexibilitat que no sempre es justifica per adaptar-se a cada context sinó que reflecteix desigualtats en el seu accés, qualitat, així com desigualtats de gènere.
Les desigualtats de gènere es reflecteixen en el SAD, tant per la inexistència de perspectiva de gènere en el seu disseny i implementació com per les condicions laborals d’un servei enormement feminitzat.
La modalitat de SAD social presenta una gran diversitat i, en general, ha anat perdent els seus objectius de perfil socioeducatiu i s’ha focalitzat en l’envelliment i dependència.
Durant el confinament domiciliari produït per la crisi de la Covid19 les famílies ateses al SAD dependència es van reduir en un 6%, mentre que les atencions del SAD social no es van reduir significativament.
Anar cap a una governança compartida i amb lideratge de la Generalitat per a definir criteris i objectius del SAD així com consolidar els espais de diàleg i treball conjunt amb les entitats locals i del territori.
Revertir les desigualtats i incorporar la perspectiva de gènere i interseccional per tal d’assolir un SAD que sigui una peça clau en un sistema de cures més democràtic.
Millorar la qualitat de les dades, vincular les dades de diferents administracions públiques, i elaborar una agenda d’avaluacions
infografia