Pasar al contenido principal

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (2019)

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB) aglomera un important nombre d’entitats socials que gestionen habitatges per atendre persones i famílies en situació d’exclusió residencial i social. La seva missió és esdevenir un espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat. L’avaluació serveix per a millorar el coneixement sobre l’ús efectiu dels habitatges d’inclusió de la ciutat, amb l’objectiu de contribuir a una planificació que garanteixi la disponibilitat de serveis suficients i adequats a les necessitats dels usuaris. Per fer-ho, analitza l’encaix entre les necessitats d’habitatge d’inclusió, els recursos disponibles i l’ús que se n’està fent.

Documents

Analitzar com han evolucionat els recursos de la xarxa des de 2016
Analitzar com ha canviat el perfil de persona usuària des de 2018
Avaluar en quina mesura les persones que estan en habitatges d’inclusió de la xarxa compleixen amb el perfil de població diana definit en l’anterior avaluació
Tenint en compte els ingressos i l’autonomia personal, estimar quantes persones usuàries podrien accedir a un recurs habitacional de fora de la xarxa a través de polítiques públiques alternatives o complementàries
El 2019 les 46 entitats de la xarxa tenien 132 habitatges i 650 places més que el 2016, i van atendre a 352 persones més que les que havien ates el 2016
Els temps d’estada en els habitatges d’inclusió de la xarxa s’han allargat des de 2016
Entre 2018 i 2019, les unitats familiars plenament autònomes han passat de representar el 21,4% del total d’unitats usuàries a representar-ne el 32,1%
Entre 2018 i 2019, el percentatge d’unitats usuàries que encaixen amb el perfil de població diana s’ha reduït del 73,2% al 60,5%
Una reducció del preu de l’habitatge permetria a algunes de les usuàries accedir a un recurs alternatiu de forma segura. Es tracta de 61 unitats familiars en el cas que es garantís un preu mensual de lloguer de 7 €/m2, i 101 si aquest fos de 4€/m2
Només un 13,2% de les sortides de la xarxa que es van donar durant el 2019 van ser gràcies a polítiques públiques d’habitatge
Utilitzar les conclusions que es deriven de l’avaluació en els espais i grups de treball de la xarxa per reflexionar sobre el tipus de sortides que caldria impulsar
Analitzar amb més profunditat les barreres que impedeixen als perfils més cronificats fer sortides segures dels habitatges d’inclusió, els quals estan pensats com a recursos temporals
Continuar recollint periòdicament informació sobre els perfils de necessitat de les unitats usuàries de la xarxa per garantir que les reflexions es basen en informació rigorosa i actualitzada
Infografia Xarxa Habitatges