Pasar al contenido principal

Consulta la memòria de 2017 d’Ivàlua

Ivàlua publica la seva memòria d’activitats de l’any 2017. En aquest document, fem un repàs de l’activitat de l’Institut durant aquest any, en què hem treballat per promoure l’avaluació de les polítiques públiques a Catalunya, duent a terme 12 avaluacions, 5 assessoraments, 8 accions formatives i 7 col·laboracions en formacions externes.

La memòria fa una breu explicació dels projectes avaluats i dels seus resultats i també s’hi detallen les accions formatives i de difusió. Finalment s’hi detallen els recursos que han estat necessaris per a dur a terme totes i cadascuna d’aquestes activitats. 

 

Consulta la memòria 2017