Pasar al contenido principal

La Llei d’Estadística de Catalunya incorpora l’avaluació de les polítiques públiques entre els usos de les dades oficials

La Llei 5/2016 aprovada pel Ple del Parlament el dia 22 de desembre proppassat inclou el Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020 (PEC) i la modificació d’alguns aspectes de la Llei d’Estadística de Catalunya. Destaquem que el tercer objectiu general del PEC és Promoure l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i el millorament de les polítiques públiques.

Entre les modificacions incorporades a la LEC destaca el nou redactat de l’article 30, en el seu apartat primer:

L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

Tenint en compte que entre les demés previsions legals d’aquesta llei l’ús estadístic de la informació d’origen administratiu té un paper preponderant, creiem que s’obre un ventall de possibilitats molt interessant per a l’avaluació de polítiques públiques en el nostre país.