Skip to main content

Serveis d’Orientació i Recerca de Feina de Barcelona Activa

Barcelona Activa ofereix una oferta àmplia i diversa d’activitats d’orientació professional, adreçades a incrementar les opcions dels individus en el procés de cerca de feina. Des del segon semestre de l’any 2012, aquesta cartera d’activitats és un servei estable i específic. Les activitats que comprèn el programa del Servei d’Orientació i Recerca de Feina són les següents: assessorament personalitzat, sessions informatives grupals, orientació i canvi professional, recerca de feina, entre d'altres.

L'avaluació classifica el programa d’activitats del Servei d’Orientació i Recerca de Feina de Barcelona Activa dins el mapa d’esquemes i formats d’intervenció que, a nivell internacional, acostumen a encabir-se dins la tipologia de programes d’orientació i recerca de feina. A través d'una revisió sistemàtica de literatura es resumeix allò que diu la literatura internacional sobre l’efectivitat dels programes d’orientació i recerca, així com sobre els mètodes habitualment utilitzats per avaluar-la. També es recullen els impactes de les activitats del Servei d’Orientació i Recerca en matèria laboral i en relació als diferents col·lectius de participants inscrits entre gener de 2013 i juny de 2014 i es descriuen les característiques de la població objecte d’aquest estudi i dels seus patrons de participació en el marc d’aquest programa.

Documents

Conèixer l’efectivitat de les activitats del Servei d’Orientació i Recerca de Feina (SORF) de Barcelona Activa. L’avaluació centra l’atenció en la mesura en què les activitats en qüestió aconsegueixen el seu propòsit d’incrementar les perspectives d’inserció laboral de les persones aturades que hi participen.
Per a la població aturada, participar en almenys una activitat del Servei d’Orientació i Recerca de Feina fa incrementar el nivell general d’inserció laboral en 12 punts percentuals als tres mesos i al voltant de 20 punts als sis i als nou mesos posteriors a la participació. Els impactes de la participació són menys rellevants quan es posa el focus en la inserció via contractació indefinida, per bé que també en aquest cas tendeixen a ser positius.
Pel que fa al tipus de participació, no s’aprecia relació entre el nivell d’intensitat de la participació (nombre d’activitats a les quals s’assisteix) i la seva efectivitat. En altres paraules, participar en tres activitats o més no reporta cap benefici afegit al fet de participar en una o dues activitats.
Pel que fa a la velocitat i durada dels impactes, s’observa una certa tendència dels efectes de la participació a millorar més enllà del curt termini. Per a diferents col·lectius d’aturats, els efectes més potents de les activitats s’observen quan ens fixem en la inserció laboral als sis i als nou mesos posteriors a la participació; aquest és el cas de les dones, els majors de 35 anys i els participants amb no més que estudis secundaris.
No tots els perfils d’aturats tenen la mateixa probabilitat de beneficiar-se de les activitats en igual mesura. En concret, el programa sembla mostrar-se més efectiu i tenir impactes més immediats entre els homes, entre els menors de 35 anys, entre els participants amb estudis superiors i entre els qui han tingut alguna experiència laboral recent.
Càlculs complementaris indiquen que l’efectivitat del programa es redueix notablement quan s’inclouen en l’anàlisi els participants que s’inscriuen a les activitats estant ja ocupats. En aquest cas, els efectes de la participació sobre bona part dels aspectes analitzats deixen de ser significatius o es tornen negatius.
Situar al col·lectiu aturat (o inactiu) com el públic prioritari del Servei d’Orientació i Recerca de Feina, i reforçar l’estratègia de captació d’aquells perfils d’aturats per als quals el programa d’activitats del servei es mostra més efectiu.
Innovar i testar nous formats i continguts pensant en aquells col·lectius per als quals el programa actual està tenint impactes més limitats, començant per aquells que parteixen de situacions d’especial desavantatge.
Configurar itineraris d’activitats de caràcter tancat i autocontingut, que impliquin un tipus de participació més intensa (en dedicació i en durada), i tinguin com a públic prioritari els col·lectius d’aturats que presenten un perfil de major desavantatge.
Potenciar el rol de les figures d’acompanyament individual, fent que aquestes actuïn de forma estable i sistemàtica. Aquestes figures poden ser de diferent tipus (orientadors, case-managers, mentors, siguin professionals, para-professionals o voluntaris).
Promoure l’avaluació d’impacte d’eventuals reformes de l’estructura d’activitats del servei; en particular, endegar proves pilot experimentals adreçades a testar-ne l’efectivitat.