Accedir al perfil

Carla Cordoncillo Acosta

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Participació

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés

Tècniques d'anàlisi: Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura , Altres

Àmbit professional: Administració Pública , Agències d’avaluació