Máster Propio en Evaluación de Programas y Políticas Públicas | Universidad Complutense de Madrid) | Participació d’Ivàlua en el Seminario La institucionalización de la Evaluación

El Máster Propio en Evaluación de Programas y Políticas Públicas (UCM) és l’únic programa de mestratge presencial en tot l’estat espanyol específic d’avaluació i ja compta amb 13 edicions realitzades. El programa consta d'un total de 700 hores distribuïdes de la següent manera: 224 hores teoricopràctiques de classes presencials, 240 hores de treball individual tutoritzat, 248 hores per a la realització de pràctiques i de memòria de grau. En les sessions teoricopràctiques l’avaluació té una elevada presència -avaluació de programes i les seves característiques, dissenys i desenvolupament d'una avaluació i l'avaluació en els diferents sectors-

Objectius d’aprenentatge: 

  • Ivàlua va ser convidada com a institució de referència en avaluació a Catalunya.
  • Es va tractar l’experiència d’Ivàlua a nivell d’institucionalització: possibles eines existents (a nivell de tècnics de l’administració, directius/ves, o persones del món de l’avaluació) que ajudin a què l’avaluació arreli a les administracions públiques.  

Cursos relacionats

  • Curs Avaluació Econòmica i Política Sanitària | Fundació Sant Joan de Deu
  • Curs Disseny i ús d’objectius i indicadors a l’administració pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Màster Direcció Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya