Vés al contingut

Introducció a l'avaluació de polítiques públiques

Es tracta d'un curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques pú- bliques. Es dirigeix a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica RStudio per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques. També es dirigeix a llicenciats o graduats en ciències socials que desitgin reforçar el seu perfil en anàlisi de dades i/o familiaritzar-se amb l'ús del programa lliure R i la seva interfície gràfica RStudio.

Els objectius d’aprenentatge són els següents:

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial.
  • Conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques.
  • Practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadís- tic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (RStudio).
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avalua- cions concretes de polítiques públiques

El curs consta de 4 seminaris de 4 hores de durada. Els primers 3 seminaris comprenen sessions teòriques amb estudis de cas pràctics sobre els continguts impartits. La darrera sessió és pràctica en forma de taller-workshop.

El material formatiu de suport inclou les presentacions de les sessions, els casos i exercicis pràctics, una guia pràctica elaborada per Ivàlua relacionada amb els continguts del curs, i lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit al 80% de les sessions.

Marc Balaguer

Doctor en Polítiques Públiques i Transformació Social per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. És director d’Ivàlua des d’octubre de 2015. Ha treballat al Departament d'Economia i Finances i al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i també a l’administració local com a gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i com a responsable de Cooperació Exterior de Barcelona Activa. Ha estat consultor del Banc Mundial i Visiting Fellow al Departament de Sociologia de la Universitat de Harvard (1999‐2000).

Jordi Sanz

Doctor en Sociologia per la Universitat de Lancaster (UK), diploma d’Estudis Avançats en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha participat en diversos projectes d’investigació en politiques socials referents als àmbits de la salut, la vellesa, la joventut, les noves tecnologies i la immigració. Ha estat professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya on ha impartit classes de sociologia, psicologia social i mètodes d’investigació qualitativa. Des de l’octubre de 2009, treballa com a analista a Ivàlua on ha participat en l’avaluació del Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana (2009) i els Plans Educatius d’Entorn (2010). Les seves línies d’especialització a Ivàlua són els projectes d’avaluació multimètode i l’ús de les tècniques qualitatives aplicades a l’avaluació de polítiques públiques.

Núria Comas

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) amb la menció de Premi Extraordinari i Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2016). És analista d’Ivàlua des del maig de 2017. Ha estat consultora i investigadora a la Fundació Pere Tarrés (2014‐2017), on ha treballat en l’àmbit de l’avaluació de programes d’intervenció social, i ha participat en recerques sobre exclusió social, gent gran, joventut i salut. Ha estat coordinadora del portal nonprofit.xarxanet.org sobre tercer sector a nivell internacional. També ha estat assistent de recerca al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (2013‐2014), participant en investigacions sobre reinserció social i tractament penitenciari.

Marçal Farré

Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra (2008) i Màster en Polítiques Públiques per la Universitat Pompeu Fabra i la Johns Hopkins University (2011). És analista d'Ivàlua des d'octubre de 2016. Ha estat assistent de recerca a l'IESE Business School en matèria d'innovació i organització de serveis sanitaris (2011‐2013). Ha treballat a la Fundació Pere Tarrés (2013‐16), com a consultor i avaluador de projectes del tercer sector social, i ha col∙laborat en el disseny de sistemes de seguiment de polítiques públiques amb Bring On S.L (2015‐16). També ha participat en l'avaluació de l'impacte de l'ONG Young 1ove pel que fa a la reducció de les transmissions del VIH a Botswana (2015).

Ramon Sabes‐Figuera

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Sociologia de la Biomedicina per la London School of Economics (Regne Unit). És analista d’Ivàlua des de març de 2015. Prèviament havia treballat com a investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la UPF (1998‐2004) i a la Universitat King´s College London (2007‐2012). També ha treballat com a analista a la Conselleria de Sanitat del Govern Regional de Madrid (2004‐2005) i a la Comissió Europea (2012‐2015). Ha liderat i participat en projectes d’investigació i en l’elaboració d’informes tècnics en diverses àrees, com ara l’anàlisi de sistemes sanitaris, l’avaluació econòmica de tecnologies sanitàries o    l’avaluació de    l’impacte de les TIC (eSalut) en els sistemes sanitaris. També ha participat com a docent en diversos cursos de postgrau sobre avaluació econòmica.

Federico Todeschini

Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (2010) i Llicenciat en Economia per la Universidad Nacional de Rosario (2002). És professor associat del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra per a la càtedra d’Econometria I i Econometria II i autor i coautor de diversos articles, documents de treball i d'un capítol centrats en aspectes relatius a l'economia de la salut, economia laboral i finances. És analista d’Ivàlua des de juny de 2011. Ha estat assessor de l'adjunt al Cap de Gabinet de Ministres d'Argentina i consultor del Banc Inter‐ Americà de Desenvolupament. El seu principal camp de recerca és l’avaluació de polítiques públiques, especialment en el camp de les polítiques actives d’ocupació, les polítiques de benestar i les polítiques educatives.

Documents adjunts

Cursos relacionats

  • Curs Avaluació Econòmica i Política Sanitària | Fundació Sant Joan de Deu
  • Curs Disseny i ús d’objectius i indicadors a l’administració pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya
  • Màster Direcció Pública | Escola d’Administració Pública de Catalunya