Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona

La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB) aglomera un important nombre d’entitats socials que gestionen habitatges per atendre persones i famílies en situació d’exclusió residencial i social. La seva missió és esdevenir un espai de reflexió i coordinació del conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, fomentant la seva complementarietat i l’acció conjunta i proporcionant una visió global dels recursos residencials a la ciutat.L’avaluació serveix per a millorar el coneixement sobre l’ús efectiu dels habitatges d’inclusió de la ciutat, amb l’objectiu de contribuir a una planificació que garanteixi la disponibilitat de serveis suficients i adequats a les necessitats dels usuaris. Per fer-ho, analitza l’encaix entre les necessitats d’habitatge d’inclusió, els recursos disponibles i l’ús que se n’està fent.

Dimensionar els recursos disponibles pel cojunt d'entitats que integren la XHIB.
Definir les necesitats socials a les que la XHIB vol donar resposta.
Avaluar en quina mesura, a la pràctica, l'ús dels recursos coincideix amb aquestes necessitats socials.
L’any 2016 el conjunt d’entitats de la xarxa disposava de 677 habitatges d’inclusió a través dels quals s’estaven oferint 2510 places. La població diana dels habitatges d’inclusió són persones o unitats de convivència que no tenen recursos econòmics i immobiliaris suficients per accedir a un habitatge adequat i que a més requereixen algun tipus de suport o seguiment per desenvolupar les tasques quotidianes o per assolir la plena autonomia.
El 73,2% de les unitats de convivència ateses en habitatges d’inclusió de la ciutat complien el perfil de població diana.
Per contra, el 26,8% d'unitats restant es trobaven en una d'aquestes situacions: o bé disposaven de recursos suficients per accedir a un habitatge (5,4%), o bé es trobaven en una situació de plena autonomia (13,8%) o bé complien totes dues condicions (7,6%).
Seguir utilitzant les noves definicions de tipus d’habitatge consensuades en el marc d’aquesta avaluació., amb l’objectiu de potenciar i facilitar el treball en xarxa.
Treballar per impulsar vies de sortida dels habitatges d’inclusió cap a altres serveis o recursos que s’adeqüin a les necessitats de cada unitat de convivència, especialment en aquells casos que ja no presenten una situació d’exclusió social i residencial de manera simultània.
Destinar les places en habitatges assistits, que són escasses, a aquells perfils amb més manca d’autonomia i per tant amb una necessitat de suport més elevada que justifiqui la presència de personal les 24 hores del dia.
Utilitzar aquestes estimacions per reflexionar i debatre en el si de la XHIB sobre els recursos complementaris que serien necessaris per donar sortida als usuaris que han deixat de complir el perfil de la població diana.