Vés al contingut

Publicat l’informe de valoració de la transferència al lloc de treball de la formació de 2011

Ja es troba disponible al portal de recursos per a l’avaluació l’Informe d'avaluacióde la transferència de la formació a l’entorn de treball dels alumnes del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques 2011.  El document pretén valorar el grau de transferència de la formació impartida en les tres edicions del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques realitzades el primer semestre de l’any 2011 (CFAPP/11) als llocs de treball i entorns organitzatius dels alumnes. La metodologia emprada ha estat quantitativa, mitjançant una enquesta on-line adreçada a tots els alumnes que van cursar el Cicle el primer semestre de 2011 (75), amb una taxa de resposta del 65% (49).  

El 94 % dels alumnes que han respost el qüestionari consideren que els coneixements adquirits al Cicle de formació són útils per al seu lloc de treball, essent la formació sobre avaluació d’impacte la que obté una valoració d’utilitat més elevada. Tanmateix, menys de la meitat dels alumnes que han respost el qüestionari declaren haver dut a terme actuacions relacionades amb l’avaluació després del curs (43%), i aquestes tenen a veure fonamentalment amb la difusió de l’avaluació en l’entorn de treball, un resultat, d’altra banda, coherent amb la finalitat del curs, que és de naturalesa introductòria. 

El 92% dels alumnes que han respost l’enquesta consideren que els nivells de direcció professional són els més importants per impulsar l’avaluació internament, i identifiquen com a barreres principals per a la seva pràctica la falta de planificació, les mancances de les bases de dades i dels sistemes d’informació, la falta de receptivitat dels nivells directius i del personal tècnic, la falta de pressupost, la complexitat pròpia de l’avaluació i l’absència d’unitats d’avaluació dins de l’organització.